Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

26.09.2023

Webinar om arbeidstidsordninger i helse- og omsorgstjenesten

Det ble i studioet til Statsforvalteren i Innlandet arrangert et webinar om arbeidstidsordninger i helse- og omsorgstjenesten 22. september. Dette er et viktig tema i arbeidet med å rekruttere og beholde kompetanse.


21.08.2023

Opprydding etter uværet "Hans" - støtteordninger og veiledning

Dette er en samleside for økonmiske støtteordninger og veiledning i forbindelse med opprydding etter uværet "Hans". Vi vil legge ut informasjon fortløpende på siden.


18.08.2023

Pass på smittevernet etter ekstremværet "Hans"

Ta høyde for at alt som har vært i kontakt med flomvann kan være forurenset og gi risiko for smitte. 

 


14.08.2023

Forlenget rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere

Helse- og omsorgsdepartementet har forlenget sykepleieres og farmasøyters midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19 til 30. juni 2024. Det er også forlenget sykepleiernes midlertidig rekvireringsrett for influensavaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram til samme dato.


06.07.2023

Forslag om felles grunnutdanning for velferdsstudiene

Velferdsforum i Innlandet har samlet seg om spennende høringsinnspill til Helsepersonellkommisjonens rapport, Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Gode løsninger for folk krever ofte samhandling på tvers av fagområder, og velferdsforum ønsker en en felles grunnutdanning for velferdsstudiene.


05.07.2023

En aktiv vår for våre ungdommer i Barne- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge

Gjennom våren har barne- og familieminister Kjersti Toppe gjentatte ganger fått innspill i viktige saker fra Statsforvalterens barne- og ungepanel og Statsforvalterens beredskapsråd for barn og unge. De har sammen vært på arenaer der voksne har lyttet og latt seg imponere over de unges refleksjoner og innspill. Arbeidet i panelet og rådet har skapt trygghet for ungdommene til å bruke sin stemme.


04.07.2023

Boligsosial lov trådte i kraft 01.07.23

Kommunene har fra 01.07.23 fått tydelig ansvar for det boligsosiale feltet i den nye boligsosiale loven; Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Fra samme dato er det endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven. Loven gjelder vanskeligstilte på boligmarkedet.


22.06.2023

God ledelse i praksis-Opplæringsprogram i systematisk styring og ledelse

Statsforvalteren Innlandet og USHT Innlandet er samarbeidspartnere i ett opplæringsprogram i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I programmet vil du få lære om systematisk styring og ledelse med utgangspunkt i veilederen til forskriften og hvordan bruke denne i hverdagen som leder.


21.06.2023

Fagdag velferdsteknologi 12.06.23

Den 12.06.23 arrangerte Statsforvalteren Innlandet fagdag velferdsteknologi i samarbeid med Helseinn, KS og USHT. Arrangementet ble gjennomført på Terningen Arena i Elverum, og det ble lagt til rette for digital deltagelse – vi takker Helseinn for godt vertskap og MMM Media for profesjonell overføring!


16.06.2023

Samling for ledere kjøkken, kontaktpersoner Leve hele livet og kommunalsjefer i Innlandet 8-9. november

Matgledekorpset og regionalt støtteapparat Leve hele livet inviterer til en samling med paralellsesjoner om aktuelle tema innenfor ernæring, måltider og Leve hele livet.


25.05.2023

Lovendringer - Rett til barnekoordinator

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier, ble det med virkning fra 1. august 2022 vedtatt bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.


16.05.2023

Hvordan skal vi best mulig bemanne helsetjenesten fremover?

Helsepersonell er en stor knapphetsfaktor i kommuner i Innlandet. Det er derfor viktig at helsepersonell ikke brukes til å løse utfordringer i befolkningen som ikke er av helsemessig art. 24.05.2023 kan du bli med på webinar hvor dette er temaet. 


12.05.2023

Forbereder seg på skadeflom

Ingen vassdrag er utenfor fare for skadeflom pr nå. Det var budskapet til 150 beredskapsaktører i Innlandet på Statsforvalterens møte i dag. Forebygg og forebered dere på flom, var det klare rådet.


12.05.2023

Fagdag demensnettverket Innlandet

Demensnettverket Innlandet gjennomførte årets første samling 3.mai 2023. Denne samlingen var digital og hadde som tema; Hvordan planlegger vi for fremtidens demensomsorg?


05.05.2023

Dialogmøte etter ernæringstilsyn på Lesja sjukeheim

I dialogmøtet fortalte kommunen om hvordan de har arbeidet med å rette opp forhold som ble avdekket under høstens tilsyn med ernæring og munnhygiene til pasienter ved Lesja sjukeheim. Alle må jobbe sammen for å få til gode tjenester i kommunen. 


03.05.2023

Sluttkonferanse for Pilot for programfinansiering

Tre år går fort! Pilot for programfinansiering avsluttes i juni, og vi ferier tre års innsats! 


27.04.2023

Tema «utenforskap» skapte stort engasjement under årets Treffpunkt Innlandet

Statistikken viser at 46 000 mennesker står utenfor utdanning og arbeidsliv i Innlandet. Hvordan skal vi klare å skape et mer inkluderende samfunn? Dette var tema under årets Treffpunkt Innlandet der kommune- og stortingspolitikere og fagfolk fra offentlig forvaltning møttes for å få innsikt i og diskutere tematikken.


21.04.2023

Webinar-Leve hele livet-Velferdsteknologi (Erfaringer fra Danmark)

I år arrangerer regionalt støtteapparat Leve hele livet Innlandet en webinarserie for Leve hele livet kontaktpersoner og andre interesserte.


18.04.2023

Webinar Leve hele livet-Lom kommune - "Leva heile livet – tenester i eit livsløpsperspektiv"

I år arrangerer regionalt støtteapparat Leve hele livet Innlandet en webinarserie for Leve hele livet kontaktpersoner og andre interesserte.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel