Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

25.11.2022

Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2022 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024).


18.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.


16.11.2022

Vi blir flere eldre

Leve hele livet er en samfunnsreform som skal bidra til en bedre og mer selvstendig alderdom for alle. Veldig mye bra arbeid forgår ute i kommunene. Nå skal reformen snart over i en ny fase.


31.10.2022

ReHabiliteringsforum 2023

Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet ved divisjon Habilitering og rehabilitering inviterer til ReHabiliteringsforum 2023 - en samhandlingsarena for habilitering og rehabilitering i Innlandet. 


28.10.2022

Innlandets Demenskonferanse 2023

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.


25.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


14.10.2022

Fagdag om velferdsteknologi

Statsforvalteren i Innlandet og USHT Innlandet inviterer til digital fagdag om velfersdteknologi. Bli med og hør mer om samhandling i tjenestene i kommunene. 


15.09.2022

Beredskapsplaner ved atomulykke Ukraina

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. 


14.09.2022

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Hvem er jeg og hvem skal jeg være? Kultur, familiesystemer og kommunikasjon – hva skjer og hvilke endringer kan det føre til når mennesker flytter? 


01.09.2022

Flere tilskuddsordninger får tidligere søknadsfrist for 2023

Flere av Helsedirektoratets tilskuddsordninger vil nå få søknadsfrist allerede 1. desember 2022. Det bemerkes at dette gjelder tilskuddsordninger som Helsedirektoratet forvalter direkte – ikke de som forvaltes av Statsforvalteren.


30.08.2022

Verdens overdosedag

Verdens overdosedag 31. august er en internasjonal markering for å minnes alle de som dør av overdose. Markeringen er også en anledning til å formidle kunnskap om hvordan vi kan forebygge overdoser samt å bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen. Dagen arrangeres rundt om i verden, også i Norge.  Det er en tid for å minne, og en tid for handling.


26.08.2022

Tilsynssak åpnes i Sel kommune

Helsetilsyn har oversendt saken om gjerningspersonen i dobbeltdrapssaken på Otta til Statsforvalteren i Innlandet. Nå skal Statsforvalteren undersøke helsehjelpen til den siktede.


25.08.2022

Psykososial oppfølging i kommunene etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni

Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å ha særlig oppmerksomhet på ivaretakelse av de psykososiale behovene til direkte berørte og andre rammede etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni. Det gjelder også andre som kan oppleve vansker som følge av hendelsen, også basert på tidligere traumatiske opplevelser, og politiets trusselvurderinger. Statsforvalteren minner kommunene om betydningen av proaktiv psykososial oppfølging for direkte berørte.


21.07.2022

Fagdag for ledere og andre ansatt i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet inviterer ledere og andre ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten i Innlandet til fagdag 23. september på Lillehammer.


20.07.2022

Smittevernkonferanse i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet arrangerer i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF smittevernkonferanse på Lillehammer i september. Målgruppen for konferansen er helsepersonell tilknyttet helse- og omsorgstjenester i kommuner i Innlandet, spesialisthelsetjenesten i Innlandet og studenter. Det vil være mulighet for både fysisk og digital deltakelse.


06.07.2022

Råd om ytterligere en ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere

Fra 1. juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose.


30.06.2022

Krisekonferansen 2022

Den 11. nasjonale krisekonferansen avholdes på Gjøvik. Konferansen vil handle om risikosituasjoner, og hvordan gjøre gode vurderinger. Brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og samhandling vektlegges.


29.06.2022

Tildeling av midler til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene for 2022

Statsforvalteren i Innlandet fikk i år 8.600.000 kroner til disposisjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som var øremerket tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknadsfristen var 01.02.22, og vi fikk inn 19 søknader om midler til nye prosjekter, samt 18 søknader om midler til videreføring av allerede eksisterende prosjekter.


29.06.2022

Unge får gode sosiale tjenester fra Nav

Kommunene i Innlandet har gjort en egenvurdering av sosiale tjenester til unge. Resultatet av tilsynet viser at de gir gode sosiale tjenester til unge, men alle ønsker å jobbe for tjenestene skal bli enda bedre. De sosiale tjenestene i kommunen, utføres av Nav-kontorene.


28.06.2022

Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres fra 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett for 2022 (3,4 pst.)


Flere nyheter Få nyhetsvarsel