Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


16.05.2024

Fagdag om kvalitet i tjenester for personer med utviklingshemming

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (USHT) inviterer i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet ansatte i kommunehelsetjenesten og andre interesserte til fagdag om livsfortellingsarbeid og beslutningsstøtte, og hvordan det kan bidra til å oppfylle menneskerettigheter (CRPD) og krav i veilederen Gode helse og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming.


19.04.2024

Millioner å vinne: Lager film om å inkludere ungdom bedre

Ungdom som faller utenfor i skole og arbeidsliv er tema når studentene på Den norske TV-skolen lager informasjonsprogram sammen med Statsforvalteren i Innlandet. Hvis vi blir bedre til å inkludere, er det millioner å spare og store menneskelige gevinster å hente.


11.04.2024

Fagdag for demensnettverket i Innlandet

Demensnettverket i Innlandet inviterer til digital fagdag 14. mai. Tema for samlingen er (mot)ivasjon i demensomsorgen.


21.03.2024

"Barnets beste - en veileder for deg som jobber i NAV"

Barnets beste skal være et moment i alle vurderinger NAV gjør som berører barn. Vår innsats – eller mangel på innsats – kan få store konsekvenser, spesielt for barn og unge som vokser opp i vanskelige levekår.


20.03.2024, Oppdatert 20.03.2024

Webinar om bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen

Det inviteres til webinar 26. april 2024 kl 11-12.30 som omhandler bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen.


04.03.2024

Oppsummering av klagesaker etter sosialtjenesteloven i 2023

I 2023 behandlet Statsforvalteren i Innlandet 287 klager på vedtak etter sosialtjenesteloven.  Vi stadfestet de aller fleste vedtakene som det klages på. Vi hadde ekstra oppmerksomhet gjennom året på barneperspektivet i Nav og barnets beste-vurderinger.


29.02.2024

Randi L. Beitdokken er ny velferdsdirektør

Randi L. Beitdokken har takket ja til å bli ny velferdsdirektør. Hun starter i jobben i løpet av våren.


27.02.2024

Innlandets demenskonferanse 2024

Innlandets demenskonferanse ble i år arrangert på Lillehammer med en fulltegnet deltakerliste.  Konferansen går over to dager med varierte foredragsholdere. Konferansen arrangeres av Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet.


23.02.2024

Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunene skal sørge for gode oppvekstvilkår - og ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan jobbe med en slik plan. 


23.02.2024

Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunene skal sørge for gode oppvekstvilkår - og ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan jobbe med en slik plan.


23.02.2024

Nye regler for flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har bestemt at ordningen med kollektiv beskyttelse skal forlenges med ett år. Fra 1. mars 2024 vil flyktningene som hovedregel ikke få forlenget oppholdstillatelsen hvis de i tillegg til Ukraina også er statsborger i et annet, trygt land.


13.02.2024

Kunngjøring av tilskudd til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester 2024

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. For eksempel utvikling og bidrag til drift av FACT team.

Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter, og tjenesteutviklingen skal skje på målgruppens egne arenaer og premisser. Metodene og modellene skal være kunnskapsbaserte og omstilling av eksisterende tjenester skal være i retning av mer oppsøkende, sammenhengende og integrerte.


13.02.2024

Kunngjøring av tilskudd til barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelatert problemer 2024

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset eller sammensatt oppfølging. Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.  


09.02.2024

Kongsvinger viste frem både unge og voksne krefter

På kommunebesøk i Kongsvinger fortalte både elever og lærere hvordan de tester kunstig intelligens for å øke kvaliteten på det de gjør. Energi til industrien og inntektssystemet var også tema som ordfører Elin Såheim Bjørkli og kommuneledelsen tok opp, før vi ble fulladet av både energi og vafler på Seniorsenteret.


30.01.2024

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2024

Statsforvalteren har som oppdrag å forvalte kompetanse- og tjenestetilskuddet, statsbudsjettet kapittel 761 post 68.

Tilskuddsordningen inngår i Kompetanseløft 2025 og Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Det anbefales sterkt at kommunene har enn plan for sitt arbeid med kompetanse og rekruttering jamfør den demografiske utviklingen i Innlandet.


11.01.2024

Fagsamling med tema friskliv, læring og mestring

I samarbeid med Fylkeskommunen i Innlandet inviterer Statsforvalteren i Innlandet til en ny fagsamling med tema friskliv, læring og mestring!


08.01.2024

Bli med på Tilskuddskonferansen 2024

Torsdag 11.01.24. holdt vi informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet Helse og omsorg, Barnehage og opplæring og enhet Sosial forvalter. 


15.12.2023

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut midler for 2024.

Tilskuddsordningen skal bidra til å skape et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.


05.12.2023

Invitasjon fagdag «Veteranoppfølging i kommuner»

Vi inviterer på vegne av regionalt fagnettverk for innsatspersonell (RNIP) til en innholdsrik, bred og spennende fagdag om oppfølging av veteraner og dere familie fra internasjonal tjeneste på Lillehammer onsdag 14.02.2024. Registrering og enkel servering fra klokken 09.30.


05.12.2023

2614 flyktninger bosatt i Innlandet i år

I fjor ble det bosatt 2450 flyktninger. Til sammen har Innlandet nå bosatt like mange som det bor i Tynset kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ba kommunene i Innlandet om å bosette 3015 flyktninger i 2023. Kommunene vedtok å bosette 2960 og nå er altså 2614 bosatt.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel