Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

24.03.2023

Webinar Leve hele livet-Frivillighet

Denne våren setter regionalt støtteapparat opp ett webinar i måneden, hvor alle som ønsker kan lytte inn.


23.03.2023

Vi må rekruttere, mobilisere og beholde kompetanse i helse- og omsorgstjenestene

I årene fremover vil det være utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med kompetanse innenfor helse- og omsorgstjenestene i kommunene i Innlandet. Kompetansenettverket Innlandet setter nå i gang med en webinarrekke som skal sette søkelys på relevante områder for å sikre nok fagfolk og god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.


23.03.2023

Webinarserie Leve hele livet Innlandet vår 2023

Også denne våren setter regionalt støtteapparat opp ett webinar i måneden, hvor alle som ønsker kan lytte inn.


15.03.2023

Oppfølging etter egenvurderingen av sosiale tjenester til unge

Statsforvalteren har skrevet en oppsummerende rapport etter egenvurderingen av sosiale tjenester til unge, som kommunene i Innlandet gjennomførte i 2022.


07.03.2023

Melde ifra om krigsforbrytelser

De som har vært vitne til eller offer for krigsforbrytelser kan nå enklere melde ifra til Kripos. Dette gjelder ikke bare flyktninger fra Ukraina, men også Syria og andre konflikter.


20.02.2023

Tilsynsbesøk på Finsalsenteret i Hamar

Ved tilsyn i februar 2022 avdekket vi lovbrudd og konklusjonen var at kommunen ikke sikret forsvarlig ivaretakelse av ernæring og munnhygiene til beboerne på Finsalsenteret. Nå har kommunen gjort et godt stykke arbeid for å rette opp forholdene. Ledelsen har fått gode kontrollsystemer som gjør at de kan skaffe seg oversikt over hvor det er fare for svikt på dette området. 


20.02.2023

Rapport fra stikkprøvetilsyn i Hamar kommune

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med saksbehandling av helse- og omsorgstjenester i Hamar kommune den 25. januar 2023. Tilsynet avdekket mangler ved saksbehandlingen som innebærer en klar risiko for innbyggernes rettssikkerthet.


17.02.2023

Fikk forsvarlig helsehjelp

1. august i fjor ble to personer drept på Otta. Statsforvalteren har vurdert at gjerningspersonen fikk forsvarlig helsehjelp i tiden før drapene.


01.02.2023

Samling «Et aldersvennlig Innland»

Regionalt støtteapparat for Leve hele livet i Innlandet og Senteret for et aldersvennlig Norge inviterte til samling med tema «Et aldersvennlig Innland» på Scandic Hamar den 20. januar.


27.01.2023

Rapport etter tilsyn med barn i barne- og avlastningsbolig i Nordre Land kommune

Statsforvalteren har hatt tilsyn med Nordre Land kommune. Nå er rapporten klar.


19.01.2023

Kommunalt rusarbeid – ny innretning 2023

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


18.01.2023

Det er ikke for sent å vaksinere seg!

Ukerapporten fra Folkehelseinstituttet viser at det nå er mange som smittes av luftveisinfeksjoner i Innlandet. Det er allikevel ikke for sent å vaksinere seg. FHI oppfordrer alle til å følge vaksinasjonsanbefalingene for influensa og covid-19. 


17.01.2023

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd

Statsforvalteren har som oppdrag å forvalte kompetanse- og tjenestetilskuddet, statsbudsjettet kapittel 762 post 68. 


09.01.2023

Tilskuddskonferansen 2023

Tilskuddskonferansen 2023 ble gjennomført fredag 06.01.2023. Presentasjonene og webinaret finner du i denne saken.


16.12.2022

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Sanderud

Det er fra 1. februar 2023 ledige verv som varaleder i Kontrollkommisjonen for Sanderud. Er du jurist/advokat og opptatt av å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, kan dette være vervet for deg.


15.12.2022

Kunngjøring av tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


15.12.2022

Kunngjøring av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.


08.12.2022

Flytskjema - pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg somatisk helsehjelp

Statsforvalteren har satt vilkårene i pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A inn i et flytskjema som trinnvis forklarer hvilke faglige avveininger som må tas før det eventuelt besluttes å fatte vedtak om å gi somatisk helsehjelp med tvang.


01.12.2022

Influensasesongen i gang – risikogrupper og helsepersonell bes vaksinere seg

Rapportering fra FHI viser at forekomsten av influensatilfeller og innlagte med influensa er økende. Det haster nå for personer i risikogruppene og andre målgrupper å vaksinere seg.


25.11.2022

Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2022 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024).


Flere nyheter Få nyhetsvarsel