Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

06.07.2022

Råd om ytterligere en ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere

Fra 1. juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose.


30.06.2022

Krisekonferansen 2022

Den 11. nasjonale krisekonferansen avholdes på Gjøvik. Konferansen vil handle om risikosituasjoner, og hvordan gjøre gode vurderinger. Brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og samhandling vektlegges.


29.06.2022

Tildeling av midler til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene for 2022

Statsforvalteren i Innlandet fikk i år 8.600.000 kroner til disposisjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som var øremerket tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknadsfristen var 01.02.22, og vi fikk inn 19 søknader om midler til nye prosjekter, samt 18 søknader om midler til videreføring av allerede eksisterende prosjekter.


29.06.2022

Unge får gode sosiale tjenester fra Nav

Kommunene i Innlandet har gjort en egenvurdering av sosiale tjenester til unge. Resultatet av tilsynet viser at de gir gode sosiale tjenester til unge, men alle ønsker å jobbe for tjenestene skal bli enda bedre. De sosiale tjenestene i kommunen, utføres av Nav-kontorene.


28.06.2022

Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres fra 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett for 2022 (3,4 pst.)


27.06.2022

Overdosedødsfallene redusert med 58 prosent

Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge. Det viser Dødsårsaksregistrets nye tall for 2021. I Innlandet fylke er nedgangen størst med hele 58 prosent. Tallene viser at det gode og systematiske overdoseforebyggende arbeidet virker.


25.06.2022

Kommunalsjefsamling Velferd Innlandet

Vi inviterer til kommunalsjefsamling Velferd Innlandet.


17.06.2022

Samling for ledere kjøkken i Innlandet 3.-4. november

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å samle alle ledere på institusjonskjøkken til en samling med varierte temaer på menyen.


17.06.2022

Fagdag om velferdsteknologi vel gjennomført på Lillehammer

Rundt 120 personer deltok på fagdagen på Lillehammer den 10.mai. Deltagerne var prosjektledere, ledere, på alle nivåer, ikt og andre som arbeider med velferdsteknologi i kommunene. Fra 2024 skal velferdsteknologi leveres på lik linje med andre tjenester. Kommunens avdelinger må samarbeide på tvers og involvere de som skal drifte og utføre tjenesten, samt administrativ ledelse og politikere.  


16.06.2022

Tilsynsbesøk fra Sivilombudet bidro til utvikling hos Statsforvalteren

Også Statsforvalteren kan få tilsynsbesøk, slik vi fikk i oktober fra Sivilombudet. Nå har vi svart på hvordan dette har påvirket arbeidsmåtene våre og hvilke resultater det har gitt.


10.06.2022

Påminnelse til hjelpeapparatet i Innlandet

I sommerferien reiser mange til utlandet, og noen barn og unge opplever å bli tatt med uten sin vilje og/eller holdes tilbake ved feriens slutt. Regjeringen minner på behovet for særskilt oppmerksomhet i forbindelse med sommerferien.


07.06.2022

Bærekraftig velferdsapparat i kommunene og fylkeskommunen – i lys av endringer i velferdstjenestene - Webinar

01.08.22 endres velferdslovgivningen om sammarbeid, utvikling og tilrettelegging av kompetanse i laget rundt barnet/eleven.


03.06.2022

Hvordan kan vi sammen skape et aldersvennlig Innlandet?

Samfunnet må forberede seg på at det i framtiden vil bli flere eldre og færre helsearbeidere. Vi må bli mer selvhjulpne. Dette har vært tema under vårens dialogmøter mellom kommuner i Innlandet og det regionale støtteapparatet til Leve hele livet-reformen.


01.06.2022

Barn og unge som er i kontakt med barnevernet får ny klagekanal

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. En ny klagekanal er på plass på våre nettsider.


19.05.2022

Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


12.04.2022

Fagdag i velferdsteknologi

Statsforvalteren i Innlandet og USHT Innlandet inviterer kommunene i fylket til fagdag om velferdsteknologi 10. mai 2022 kl. 10.00 - 15.00. Fagdagen blir arrangert på Scandic Lillehammer Hotel.


10.04.2022

Nytt beredskapsråd for barn og unge

To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram. Barne- og ungdomsberedskapsrådet har hatt sitt første møte.


06.04.2022

Rett til sosialhjelp for personer fordrevet fra Ukraina

Personer fordrevet fra Ukraina og som søker beskyttelse i Norge, har rett til å få hjelpebehovet sitt vurdert etter sosialtjenesteloven. NAV-kontoret bør hjelpe og veilede ukrainske flyktninger om registrering hos politiet. NAV-kontoret må videre avklare hvilke muligheter personen har til statlig innkvartering eller alternativ mottaksplass i kommunen. 


06.04.2022

Bolig for Velferd Innlandet - fagkonferanse

Bolig for Velferd Innlandet inviterer til fysisk fagkonferanse over to dager.


01.04.2022

Rapport fra tilsyn med Lillehammer kommunes helse- og omsorgstjeneste

Statsforvalteren har hatt tilsyn med Lillehammer kommunes tjenester til personer med utviklingshemming. Nå er rapporten klar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel