Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 08.04.2024

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvalteren skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer


Publisert 27.06.2024

Kvalifiseringsstønaden øker fra 1. juli

Stortinget har vedtatt å øke kvalifiseringsstønaden fra 1. juli 2024.


Publisert 22.05.2023

Nye verktøy for arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet lansert

Alle i NAV med brukerkontakt vil ha nytte av verktøy for god kartlegging av brukere uavhengig av ytelse.


Publisert 02.01.2023

Satsen for barnetillegg til kvalifiseringsstønad økes fra 1. februar 2023

Satsen økes til kr 35,- per barn per dag.


Publisert 21.09.2022

Kvalifiseringsstønad og utdanning som del av kvalifiseringsprogram

Nav skal ikke avkorte kvalifiseringsstønad mot stipend eller lån fra Lånekassen.

 


Publisert 28.06.2022

Ny kunnskap om kvalifiseringsprogrammet

I en ny kartlegging om hvordan det arbeides med Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV-kontorene finner Oxford Research at det er et underforbruk av KVP, og at kravet om fulltidsprogram kan virke for omfattende.


Publisert 21.04.2022

Finansiering av utdannelse som del av KVP-program

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i brev datert 13.01.22 kommet med en uttalelse om Nav-kontoret må dekke utgifter til utdannelsen når dette er tatt inn som en del av kvalifiseringsprogrammet (KVP). 


Publisert 28.06.2021

Gjeninnfører muligheten til å gi forlenget programtid i kvalifiseringsprogrammet

Muligheten til å gi forlenget programtid i kvalifiseringsprogrammet gjeninnføres. 


Publisert 04.01.2019

Kvalifiseringsprogrammet – lovendringer fra 1. januar 2019

Endringer i sosialtjenesteloven skal gjøre Kvalifiseringsprogrammet mer fleksibelt og tilgjengelig. Programmet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne.