Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 08.04.2024

Kvalifiseringsprogrammet skal medverke til at fleire med nedsett arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytingar frå folketrygda kvalifiserer seg til og kjem ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfølging frå Nav.

Kven kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrkje innsatsen overfor personar som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsett arbeids- og inntektsgrense og ingen eller avgrensa ytingar til livsopphald, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal vere heilårleg og på full tid. Deltaking i eit kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Sidan stønaden er føreseieleg, gir han mottakaren høve til å planleggje økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er eit viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har fleire oppgåver i samband med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvaltaren skal blant anna 

  • føre tilsyn med Nav-kontora
  • gi opplæring til tilsette ved Nav-kontora om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i leiinga i kommunane
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktivitetar i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi rettleiing, formidle kunnskap og setje i verk kompetansehevande tiltak for leiinga og tilsette ved Nav-kontora
  • behandle klagesaker

Vis meir


Publisert 22.05.2023

Nye verktøy for arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet lansert

Alle i NAV med brukerkontakt vil ha nytte av verktøy for god kartlegging av brukere uavhengig av ytelse.


Publisert 02.01.2023

Satsen for barnetillegg til kvalifiseringsstønad økes fra 1. februar 2023

Satsen økes til kr 35,- per barn per dag.


Publisert 21.09.2022

Kvalifiseringsstønad og utdanning som del av kvalifiseringsprogram

Nav skal ikke avkorte kvalifiseringsstønad mot stipend eller lån fra Lånekassen.

 


Publisert 28.06.2022

Ny kunnskap om kvalifiseringsprogrammet

I en ny kartlegging om hvordan det arbeides med Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV-kontorene finner Oxford Research at det er et underforbruk av KVP, og at kravet om fulltidsprogram kan virke for omfattende.


Publisert 21.04.2022

Finansiering av utdannelse som del av KVP-program

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i brev datert 13.01.22 kommet med en uttalelse om Nav-kontoret må dekke utgifter til utdannelsen når dette er tatt inn som en del av kvalifiseringsprogrammet (KVP). 


Publisert 28.06.2021

Gjeninnfører muligheten til å gi forlenget programtid i kvalifiseringsprogrammet

Muligheten til å gi forlenget programtid i kvalifiseringsprogrammet gjeninnføres. 


Publisert 04.01.2019

Kvalifiseringsprogrammet – lovendringer fra 1. januar 2019

Endringer i sosialtjenesteloven skal gjøre Kvalifiseringsprogrammet mer fleksibelt og tilgjengelig. Programmet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne.