Oppfølging etter egenvurderingen av sosiale tjenester til unge

Statsforvalteren har skrevet en oppsummerende rapport etter egenvurderingen av sosiale tjenester til unge, som kommunene i Innlandet gjennomførte i 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.03.2023

I rapporten beskrives kort resultatet og gjennomføringen av egenvurderingen, samt noen erfaringer. Rapporten er sendt til Statens helsetilsyn.

Kommunene jobber godt med oppfølgingen etter egenvurderingen

Statsforvalteren følger opp de kommunene som konkluderte med lovbrudd etter egenvurderingen.

I tilbakemeldingene til oss, ser vi at kommunene v/Nav-kontorene fortsatt jobber godt for å gjøre nødvendige endringer. Flere har evaluert tiltakene og vurdert at praksis er forbedret. Statsforvalteren har nå avsluttet oppfølgingen av 4 kommuner. Vi har da vurdert at de faglige aktivitetene og styringsaktivitetene som er gjennomført, har vært tilstrekkelige til å rette lovbruddene som ble avdekket gjennom egenvurderingen.

Samarbeid for å gi helhetlige tjenester

En erfaring etter egenvurderingen, var at de sosiale tjenestene ikke får like mye oppmerksomhet i kommunen som de andre velferdstjenestene. Fra august 2022 er det endringer i 14 velferdstjenestelover. Hensikten er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Selv om lovendringene trådte i kraft etter gjennomføringen av egenvurderingen, ser Statsforvalteren svært positivt på at flere Nav-kontor har utvidet forbedringsarbeidet etter egenvurderingen til også å omfatte hvordan Nav-kontorene og andre tjenester skal jobbe for få til et godt samarbeid.

Statsforvalteren ønsker fortsatt lykke til med kvalitetsarbeidet.