Velferdsrettigheter til Ukrainske flyktninger

Flyktninger
Flyktninger Foto: Pixabay.

Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske statsborgere, slik også EU har gjort. For å få slik beskyttelse må ukrainske statsborgere søke om beskyttelse (asyl) og de får da velferdsrettigheter i Norge.

Publisert 11.03.2022

Kollektiv beskyttelse

Regjeringen iverksatte den 11. mars en ordning som innebærer at personer som er fordrevet fra Ukraina vil kunne gis midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Det er primært ukrainske statsborgere som har vært bosatt i Ukraina frem til krigen brøt ut som omfattes av ordningen. Søkerne må sannsynliggjøre sin identitet og nasjonalitet, primært gjennom ukrainske pass og ID-kort.

NAV sin rolle

Nav-kontorene bør forberede seg slik at de kan koordinere eventuell bistand med det øvrige hjelpeapparatet i kommunen.

Samarbeidet med kommunen om deltakere i introduksjonsprogrammet er et prioritert område for NAV. Dagens situasjon gjør dette samarbeidet særlig viktig. Med utgangspunkt i integreringsloven som trådte i kraft i fjor utarbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet sammen med IMDi «Veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet». Målet er å sikre at NAV kommer tidligere inn og at vi samarbeider tett med kommunen om de introduksjonsdeltakerne som har behov for NAVs veiledning og arbeidsmarkedstiltak.

NAV skal sammen med kommunen også sørge for at introduksjonsdeltakere som har omsettbar kompetanse raskt kan komme seg ut i jobb. IMDi bekrefter at mange ukrainere har et høyt utdanningsnivå og vil kunne få kort programtid. Målet vil for mange være arbeid og ikke ytterligere utdanning. Hurtigsporet vil kunne være aktuelt for flere og det er derfor viktig at NAV kobles på tidlig. Norskundervisning må kobles sammen med arbeidsrettet opplæring.

Flyktningene som kommer vil kunne trenge råd, veiledning og tjenester fra arbeids- og velferdsforvaltningen knyttet til ulike livssituasjoner og behov.  NAV-kontorene må forberede seg på en økning i antall flyktninger som bosettes i kommunen som en følge av krigen i Ukraina.

Henvendelser om akutte behov

Når Ukrainske borgere henvender seg til NAV-kontor med akutte behov, må NAV-kontoret gjøre en konkret vurdering av behovet for den enkelte, jf. Sosialtjenesteloven og forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. Dette kan være personer som bor privat, eksempelvis hos venner eller familie.

Kommunene har en hjelpeplikt overfor personer i en nødssituasjon, også utover den lov- og forskriftsregulerte plikten til å yte hjelp.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.