Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Rogaland
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskap
Rapporteringsfrist:
1. april 2025

Målet er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 13.02.2024

Prioritet 1:

lfinansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT modellen
(Assertive Community Treatment) og FACT-modellen (Flexible ACT).

 

Prioritet 2:

Det innvilges tilskudd til etablering av andre allerede utprøvde kunnskapsbaserte modeller som f.eks. Housing
First, og utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet. Dette omfatter tiltak som treffer ROP gruppen herunder utprøving av Integrated Dual Disorder
Treatment (IDDT).

 

For mer informasjon, regelverk og søknads- og rapporteringsskjema, se Helsedirektoratets nettside: Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester - Helsedirektoratet 

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Rogaland
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskap
Rapporteringsfrist:
1. april 2025