Hvordan fremme trygt og godt skolemiljø?

Elever
Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Foto: Solution Marketing.

Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen og rett til et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling. At elevene er inkludert og er en del av et fellesskap, forebygger mobbing og andre krenkelser. Det er ulike faglige tilnærminger til hvordan man skaper et godt læringsmiljø.

Publisert 14.03.2023

Å utvikle fellesskap er de voksnes ansvar, det er ikke noe som kan overlates til elevene alene. Det er viktig å ha en praksis som bidrar til å etablere normer og verdier som å respektere og inkluderer alle elever. Tydelige og omsorgsfulle voksne kan hjelpe elevene til å ta ansvar for relasjoner og ha empati for alle medelever, både i undervisningssituasjoner og i skolehverdagen.

Tiltak for å fremme felleskap og godt læringsmiljø

På Utdanningsdirektoratets ressursside finner vi god og nyttig informasjon om hva som skaper et godt læringsmiljø. Å oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov, og viktig for barn og unges utvikling, læring og trivsel. God klasseledelse og tilpasset opplæring er viktig for at elevene skal oppleve trygghet og inkludering, og få støtte i sin faglige og sosiale utvikling. Å skape en felles forståelse for hva som er viktig i et godt læringsmiljø, er også sentralt i samarbeidet mellom hjem og skole.

Sosial læring

Sosial læring og utvikling har en fremtredende rolle i læreplanens overordnede del. Alle elevene skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Å skape et godt læringsmiljø er skolens oppgave, det betyr at ledelse, kontaktlærer, faglærer, vikarlærer, miljøpersonale - alle har et ansvar for å skape et godt læringsmiljø. Dette arbeidet må skje både i skolens profesjonsfelleskap og i møtet med enkeltelever og klasser. Det skal ikke være opp til den enkelte kontaktlærer å sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Sosial læring skjer både gjennom læring i fag og i sosiale aktiviteter. Når læreren planlegger undervisning i fag og skoledagen ellers, må de også planlegge for at det skal skje sosial læring. For å gjøre dette må læreren være kjent med begrepet sosial læring. Faglig og sosial læring kan ikke isoleres fra hverandre, og læreren bør derfor i planleggingsarbeidet legge like mye vekt på sosial læring som på faglig læring.

Sosiale aktiviteter med klassen krever planlegging og aktive voksne som er bevisste på at det er behov for en annen klasseledelse utenfor klasserommet. Uten en voksen som styrer aktivitetene, er det vanskelig å følge med på om alle elevene er inkludert og har det bra. En uheldig konsekvens av sosiale aktiviteter kan være å forsterke eller opprettholde negative strukturer i klassen. I planleggingen er det viktig å ha klart for seg hva som er hensikten med aktiviteten, hvordan alle elever kan inkluderes og hvordan en må ta hensyn til særskilt sårbare elever. De voksne må være klar over at elever kan ha sårbarhet knyttet til ulike situasjoner, for eksempel kan en elev trives og mestre klasseromssituasjonen godt, mens han opplever turer som utrygge.

Fellesskapsbyggende undervisning

Fellesskapsbyggende undervisning legger til rette for et inkluderende læringsmiljø der dere kan fremme opplevelsen av tilhørighet og mestring for elevene i klassen. Kjennetegn på fellesskapsbyggende undervisning er for eksempel bruk av elevens bakgrunnskunnskap og erfaringer, samarbeidslæring, og åpne og varierte oppgaver. De voksne må også legge til rette for at elevene blir kjent på tvers av etablerte vennegrupper. Felles erfaringer og mestringsopplevelser i klasserommet, både faglig og sosialt, legger et godt grunnlag for fellesskapsfølelsen.

Gjennom samarbeidsoppgaver kan elevene øve seg på å sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer. Samarbeid i fag gir sosial, emosjonell og kognitiv utvikling og læring hos elevene. Åpne og rike oppgaver, som krever refleksjon og tenking er gode i denne sammenhengen. Å samarbeide er en ferdighet som må læres. Dette er noe elevene må øve på, og de voksne må veilede elevene i denne prosessen. 

Betydningen av gode relasjoner

For elevene er skolen svært sentral som sosial arena. Kvaliteten på relasjoner elevene imellom vil for mange være helt avgjørende for hvordan de har det på skolen. Dette vil videre få betydning for deres faglige utvikling. Positive elevrelasjoner er nært knyttet til et generelt positivt læringsmiljø.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner