Samfunnssikkerhet og beredskap

Egenberedskap
Egenberedskap Foto: DSB.
Oppdatert 11.07.2022

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

03.10.2022

Kommuneøvelse i Lom

Lom kommune fikk øvd sin krisehåndtering fredag 23. september.  Dette var den første fysiske øvelsen vi har hatt siden pandemien.  Scenario var ras over RV15 og FV55 på grunn av mye regn og vind.  


27.09.2022

Du er en del av Norges beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer alle kommuner til å være med på Egenberedskapsuka 2022 – en kampanje der målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser. I år gjennomføres Egenberedskapsuka i uke 44, fra 31. oktober til 6. november


15.09.2022

Beredskapsplaner ved atomulykke Ukraina

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. 


12.09.2022

Forsvaret rekvirerer øvingslende i Åmot, Elverum og Våler

Forsvaret vil i perioden 16.-22. september 2022, rekvirere lende til gjennomføring av øvelsene «Home Run» og «Vega». Øvelsene vil berøre kommunene Åmot, Elverum og Våler.


09.09.2022

Fagdager beredskap

Statsforvalteren i Innlandet inviterer beredskapskoodinatorer og kommunedirektører til to beredskapsdager på Gjøvik. Den 6. oktober inviteres også deltagere på CBRN-øvelse til kompetanseheving på blant annet antomberedskap.


02.09.2022

Fjellskredberedskap - studietur til Møre og Romsdal

Fjellpartiet Skutshorn i Vang kommune i Valdres vil bli klassifisert som et høyrisikoobjekt og både kommunen og Statsforvalteren har et definert ansvar beskrevet i Nasjonal beredskapsplan for fjellskred.


06.07.2022

Over 1000 flyktninger bosatt i Innlandet

De aller fleste kommunene i Innlandet har allerede bosatt Ukrainere, og alle kommunene har avtaler om bosetting innen rimelig tid.


29.06.2022

Flomvarsel for Gudbrandsdalen

Det er onsdag meldt om stor vannføring med flom på oransje nivå i nedre deler av Otta og Gudbrandsdalslågen.  Det er noe synkende vannføring i Otta og øvre deler av lågen, men det tar noe lengre tid før vannføringen synker i nedre deler av Gudbrandsdalslågen.

 


26.06.2022

Varsel om flomfare, oransje nivå i fjellområder nordvest i Innlandet

NVE varsler om fortsatt flomfare, oransje nivå for elver og bekker i fjellområder nordvest i Innlandet. Kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Folldal er omfattet av det oransje varselet.. Det kan føre til stengte veier og bruer. NVE ber om at en holder seg oppdatert om situasjonen, rydder vekk verdier fra utsatte områder og rydder stikkrenner, kummer og andre vannveier for grus, kvist o.l Les mer på varsom.no

 


15.06.2022

Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener at langt flere enn de som har meldt fra, er blitt utsatt for, eller har vært vitne til krigsforbrytelser. Hvordan kan de som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene bidra til at flere mulige brudd på krigens folkerett etterforskes av Kripos?


13.06.2022

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Stortinget vedtatt midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Lovendringene trer i kraft fra 15.06.2022, og oppheves senest 1.7.2023.


29.05.2022

Statsforvalteren møtte flyktningkoordinatorer i Nord-Gudbrandsdalen

Tema for møtet var å diskutere mottak og integrering av flyktninger i regionen. Regionen har vedtatt å bosette over 200 flyktninger de neste årene, og har så langt fått 25 nye innbyggere. Det er også to akuttmottak i regionen. 


12.05.2022

Statsforvalteren ledet redningsøvelse i Sverige

Tirsdag denne uka "gikk alarmen" på Scandinavian Mountains Airport i Sälen i Sverige. Heldigvis var det kun en øvelse der nødetatene og kommuner på begge siden av grensen var med. 


29.04.2022

Stor fare for skogbrann i Sør-Norge

DSB og Varsom.no (meteorologisk institutt) advarer om stor skogbrannfare i Sør-Norge. Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare og veldig store områder kan bli berørt.  Vi minner om det generelle forbudet mot å tenne bål og grille i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.


25.04.2022

Temamøte Atomulykke i utlandet - radioaktivt nedfall i Norge

Situasjonen rundt krigshandlinger i Ukraina har skapt ny oppmerksomhet rundt faren for radioaktivt nedfall i Norge etter atomulykke i utlandet. Det var tema for møte som Statsforvalteren i Innlandet hadde med kommunene onsdag 22. april. 

 


10.04.2022

Nytt beredskapsråd for barn og unge

To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram. Barne- og ungdomsberedskapsrådet har hatt sitt første møte.


30.03.2022

Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet

Tirsdag 29. mars signerte Statsforvalteren, brannvesen og skognæringen formelt samarbeidsavtalen for skogbrannberedskap i Innlandet. Dette er en avtale som styrker beredskap og samarbeid, og er unik for Norge.


23.03.2022

Frivilliges behov for politiattest

Det er stort behov for hjelp fra frivillige organisasjoner når vi skal bistå migranter fra Ukraina. Engasjementet fra frivillige organisasjoner er stort, men for noen jobber er det krav om politiattest.


18.03.2022

Kommunene får dekket kostnader for Ukraina-flyktninger i private hjem

Regjeringen har vedtatt at ukrainske flyktninger som bor i privat regi, får hjelp til livsopphold og kommunale tjenester. Kommuner som ønsker å delta i den frivillige ordningen, får tilskudd fra UDI.   


18.03.2022

Plikter og ansvar for rutinemessig tuberkulose-undersøkelse

Alle asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge, inkludert ukrainere som velger å søke om beskyttelse, har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til landet. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel