Plan- og bygningsrett

Oppdatert 20.12.2023

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Statsforvalteren er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Statsforvalteren bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Statsforvalteren skal likevel også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Statsforvalteren prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Statsforvalterne registrerer plan- og bygningssaker i et eget system. På denne siden kan du se saksbehandlingstider og antall saker vi er på etterskudd med.

Vis mer


Publisert 31.01.2024

Må utrede alternativ plassering for Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter

Statsforvalteren har tatt klagen fra Positiv Byutvikling og Naturvernforbundet i Glåmdal til følge. Kongsvinger kommune må utrede alternativ lokalisering som ikke, eller i mindre grad berører Byparken.


Publisert 26.01.2023

Statsforvalteren sier ja til solceller på hytte i Hafjell

Statsforvalteren har omgjort Øyer kommune sitt avslag om solceller på en hytte i Hafjell. Øyer kommune har i sitt vedtak fastholdt at reguleringsplanen ikke tillater solceller.


Publisert 15.10.2020

Rundskriv om dispensasjon

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet ble revidert i september 2021.


Publisert 12.05.2020

Får ikke fradele tomter før atkomstveg er sikret

Fylkesmannen har behandlet omgjøringsbegjæringen fra Sør-Fron kommune om adkomst til 22 hyttetomter på Gålå og fastholder sitt tidligere vedtak. Tomtene kan ikke fradeles før det er sikret atkomstveg til tomtene og den private tvisten om eiendomsgrensene i Langslåvegen er avgjort.


Statsforvalterens rolle i klagesaker

  • Statsforvalteren er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven.
  • Vi skal ivareta rettssikkerhet og sørge for at kommunens vedtak holder seg innenfor rammene av loven. Vår overprøving kan gjelde både saksbehandling, lovforståelse og skjønnsutøvelse.
  • Hvor vid adgang vi har til å overprøve vedtaket varierer med hva avgjørelsen gjelder.
  • I byggesaker kan vi normalt overprøve alle sider av saken. Når avgjørelsen angår skjønnsmessige vurderinger, typisk estetikk, høyde og plassering, er vår myndighet begrenset. Dette av hensyn til det kommunale selvstyret.
  • Ved klage på reguleringsplan har Statsforvalteren begrenset overprøvingskompetanse. Se denne veiledningsartikkelen