Statsforvalteren sier ja til solceller på hytte i Hafjell

Solselle på hustak.
Hustak med solceller. Foto: Magne Djup.

Statsforvalteren har omgjort Øyer kommune sitt avslag om solceller på en hytte i Hafjell. Øyer kommune har i sitt vedtak fastholdt at reguleringsplanen ikke tillater solceller.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.01.2023

Hva kan man ha på taket?

Saken gjelder tolkningen av reguleringsplanen for Hafjelltoppen hyttegrend. Kommunen har avslått ut fra reguleringsbestemmelsen om at hyttene skal ha «taktekkingsmateriale» av torv eller skifer.

Hytteeieren som har montert anlegget er uenig i kommunens tolkning. Han mener det ikke er mulig å forstå for den vanlige mann at solceller er ulovlig.

Statsforvalteren har gjort en konkret tolkning av reguleringsplanen. Vi mener at solceller ikke naturlig faller inn under begrepet «taktekking». Teksten i reguleringsplanen må være forståelig for innbyggerne. Vår vurdering er at det ikke er opplagt at solceller er forbudt. Vi har vurdert vanlig språklig oppfatning, og også sett på byggesaksforskriften, der solceller omtales som noe annet enn taktekking.

Hensynet til estetikk

Hensikten med planen er å sørge for god og ensartet utforming av hyttene. Likevel mener vi at solceller på deler av taket vanskelig kan gå ut over denne intensjonen. Solceller var ikke tema da planen ble vedtatt i 2014. I senere tid ser det ut til at kommunen mener at solceller er akseptabelt av hensyn til bygningsmiljøet. Kommunen har bl.a. sendt ut forslag til ny kommunedelplan på høring. Dette planforslaget åpner for solceller på hyttene på Hafjell, uavhengig av hva som er bestemt om type tak.

Statsforvalterens helhetsvurdering er at den aktuelle planbestemmelsen ikke setter noe klart forbud mot solceller. Vi mener derfor at kommunen ikke skulle gitt avslag.

Likevel krav om byggesøknad?

Stortinget har ønsket at solceller skal være enkelt å få på plass på bolighus og hytter. Det er derfor normalt ikke krav om søknad. Dette gjelder likevel ikke alltid. Kommuner kan ha tydelige føringer om utforming av bebyggelse i reguleringsplanene. I noen bygningsmiljøer kan selv et mindre anlegg få større betydning for bygningens uttrykk (typisk kulturvern). Solcellene kan da utgjøre en søknadspliktig fasadeendring. Søknadsplikten må vurderes skjønnsmessig i mange saker.

I denne aktuelle saken har Statsforvalteren vurdert at solcellene ikke i stor nok grad påvirker byggverkets uttrykk, til at det blir en søknadspliktig fasadeendring. Vi konkluderte derfor med at solcellene lovlig kunne monteres uten søknad. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vurderingen kan bli annerledes for andre tiltak og i andre planområder. Innbyggere bør derfor forhøre seg med kommunen før man monterer solceller.

Kontaktpersoner

Statsforvalterens rolle i klagesaker

  • Statsforvalteren er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven.
  • Vi skal ivareta rettssikkerhet og sørge for at kommunens vedtak holder seg innenfor rammene av loven. Vår overprøving kan gjelde både saksbehandling, lovforståelse og skjønnsutøvelse.
  • Hvor vid adgang vi har til å overprøve vedtaket varierer med hva avgjørelsen gjelder.
  • I byggesaker kan vi normalt overprøve alle sider av saken. Når avgjørelsen angår skjønnsmessige vurderinger, typisk estetikk, høyde og plassering, er vår myndighet begrenset. Dette av hensyn til det kommunale selvstyret.
  • Ved klage på reguleringsplan har Statsforvalteren begrenset overprøvingskompetanse. Se denne veiledningsartikkelen