Må utrede alternativ plassering for Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter

Illustrasjonsbilde reguleringsplan
Illustrasjonsbilde reguleringsplan

Statsforvalteren har tatt klagen fra Positiv Byutvikling og Naturvernforbundet i Glåmdal til følge. Kongsvinger kommune må utrede alternativ lokalisering som ikke, eller i mindre grad berører Byparken.

Publisert 31.01.2024

Reguleringsplanen åpner for bygging av et nytt hotell i vestlige deler av Byparken. Interessegruppen Positiv byutvikling og Naturvernforbundet i Glåmdal klaget på kommunens vedtak, og mente det var flere feil og mangler ved kommunens saksbehandling. Statsforvalteren var delvis enig med klagerne når det gjelder de krav som følger av konsekvensutredningsforskriften og naturmangfoldloven.

Et ønske om en sentral plassering i byen måtte aksepteres, men forslagsstillers eksakte ønsker ble i for stor grad styrende. Når det i tillegg tydelig kommuniseres «her eller ingenting», skaper det et press som er uheldig. Vi kunne ikke se at kommunen hadde synliggjort at andre alternativer ikke var relevante og realistiske. I den grad kommunen har vurdert alternativer, syntes disse ikke vurdert bredt nok i lys av virkninger for naturen/friluftsinteresser/kulturmiljø. Det fremsto derfor som om det bare var hensyn til markedet og byutvikling som lå til grunn for drøfting av alternativer.

Selv om det er rimelig tydelig at kommunen har ønsket en samlokalisering med eksisterende kulturtilbud, kunne vi ikke se at dette utelukker alternativer som i mindre grad berører Byparken.

Kommunens egen vurdering av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven var også mangelfull.  

Det er vanskelig å si om vedtaket hadde blitt det samme om realistiske alternativer, som ligger i samme området, hadde blitt utredet og vurdert. Vi kunne ikke helt utelukke at et bredere vurderingsgrunnlag hadde gitt et annet resultat. Det var derfor vanskelig å opprettholde vedtaket som gyldig.

Her kan du lese Statsforvalterens vedtak.