Plan og bygg

Oppdatert 20.02.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.03.2023

200 kommuneansatte deltok på plan- og bygningslovskonferanse

Gode faglige foredrag om aktuelle tema og sosialt hygge stod i fokus når  Statsforvalteren og Fylkeskommunen endelig kunne invitere til den årlige konferansen igjen, etter noe års pandemiopphold.


21.03.2023

Forvaltningsplan for Furuberget naturreservat

Et utkast til forvaltningsplan for Furuberget naturreservat i Hamar kommune er nå på høring. 


01.03.2023

Høring – Forslag om endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat

Klima- og miljødepartementet har bedt om at det utredes en endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat. Formålet med endringene er å åpne for å kunne føre frem ny E6 forbi Lillehammer i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen Roterud – Storhove.


21.02.2023

Utbygging av omsorgsboliger: – Blir for stort

Gran kommune har gitt flere dispensasjoner for å kunne tillate omsorgsboliger på en tomt i Brandbu. Statsforvalteren har behandlet en klage fra naboer og kommet til at kommunens vedtak oppheves.


08.02.2023

Plan og bygningslovskonferansen i Innlandet 2023

Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet inviterer til fysisk plan- og bygningslovskonferanse 28. og 29. mars, på Scandic Hamar. 


07.02.2023

Statsforvalteren oppfordrer til å unngå nedbygging av myr i Kvitfjell

Reguleringsplan for Kvitfjell Alpinlandsby har nettopp vært på høring. Planen legger blant annet til rette for nedbygging av et myrområde på vel 11 daa sentralt i Kvitfjell. Statsforvalteren kommer i sin høringsuttalelse med en sterk oppfordring til Ringebu kommune om å ikke vedta en plan som innebærer nedbygging av myr.


26.01.2023

Behandlet 272 plan- og byggesaker i 2022

Statsforvalteren i Innlandet behandlet til sammen 272 plan- og byggesaker 2022. Tall fra tidligere år er også tatt med til sammenligning.


26.01.2023

Statsforvalteren sier ja til solceller på hytte i Hafjell

Statsforvalteren har omgjort Øyer kommune sitt avslag om solceller på en hytte i Hafjell. Øyer kommune har i sitt vedtak fastholdt at reguleringsplanen ikke tillater solceller.


15.12.2022

Høring av 14 nye verneområder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.


01.12.2022

Trillesti på Valdresflya godkjent på vilkår

Statsforvalteren har skjerpet vilkårene for å kunne etablere en tursti for funksjonshemmede på Valdresflya. Stien går innover mot Rjupetjernet og berører viktig naturmangfold, særlig våtmarksfugler.


16.11.2022

Forhold ved renseanlegget i Åsnes må følges opp

Åsnes kommune bygget renseanlegg, men gjorde feil i byggesaksbehandlingen av den. Statsforvalteren har nå konkludert med at kommunens avgjørelse om å ikke følge opp disse feilene, må oppheves. 


14.11.2022

Innvilger endelig dispensasjon for vindkraftverk

Dispensasjonssaken om Kjølberget vindkraftanlegg er nå avgjort av Statsforvalteren. Våler kommunes dispensasjon opprettholdes, med to av tre vilkår.


03.11.2022

E6-meklingen i Gjøvik førte frem

Meklingen gjaldt gjenstående innsigelse fra Statens vegvesen/Nye Veier AS til rekkefølgekrav om trafikksikkerhetstiltak på Biristrandvegen. Partene var uenige om E6-utbyggingen ville innebære økt trafikk på lokalvegen i bompengeperioden.


31.10.2022

Statsforvalteren er skeptisk til lovendringer som kan svekke det kommunale selvstyret

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt Minerallovutvalget sin utredning NOU 2022: 8 «Ny minerallov» på offentlig høring. Statsforvalteren har sett på utredninga ut fra våre roller innafor klima, miljø og kommunal og regional planlegging.


18.10.2022

Opprettholder vedtak om forsamlingslokale

Sarpsborg kommune ga dispensasjon for et religiøst forsamlingslokale i nærheten av Skjeberg. Lokalet skal tas i bruk av en sjiamuslimsk menighet.


27.09.2022

Webinar - Fra plan til handling

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinaret «Fra plan til handling», om koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.


26.09.2022

Søknadsplikt for solcelleanlegg på tak?

Statsforvaltaren erfarer at fleire kommunar no opplever stor pågang med spørsmål og/eller byggjesøknad knytt til private solcelleanlegg på eksisterande bustader. Nye anlegg på eksisterande bygningar er i utgangspunktet søknadspliktig, men vil likevel ofte være unntatt frå søknadsplikt.


26.09.2022

Ingen snarvei til strømstøtte på hytta

Flere kommuner opplever for tiden stor pågang i henvendelser om bruksendring av hytte til bolig. Slik vi forstår det, er bakgrunnen at det kun gis strømstøtte til helårsboliger (primær- og sekundærboliger) og ikke til hytter/fritidsboliger.


06.09.2022

Oppheving av reguleringsplan står ved lag

I november opphevet Statsforvalteren reguleringsplanen for Knausvola. To av grunneierne har engasjert advokat og bedt oss vurdere saken på nytt. Statsforvalteren har nå besluttet å opprettholde sitt vedtak.


02.09.2022

Meklingen fortsetter for E6-planen i Lillehammer

Lillehammer kommune og Statsforvalteren ble i går enige i mekling om jordvern knytta til E6-planen. Meklingen om NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorat) gjenstående innsigelser fortsetter om tre uker for å finne løsninger i Hovemoen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel