Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.06.2022

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2022

Statsforvalteren i Innlandet har i disse dager sendt ut årets brosjyre til alle beitebrukere i Innlandet.


Publisert 11.02.2022

Det åpnes for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

Etter kjennelse i Borgarting lagmannsrett 11.februar åpnes det for lisensfelling av inntil 28 ulv innenfor ulvesona. Statsforvalteren åpner for lisensfelling fra og med lørdag 12. februar kl. 08:00.


Publisert 24.01.2022

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) i 2022

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2022. Kvoten er på 10 dyr.


Publisert 19.01.2022

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2021

Av Innlandets rundt 1700 saueprodusenter, har 347 søkt om rovvilterstatning i 2021. Det er en øking i antall søknader og antall sau som søkes erstattet sammenlignet med fjoråret.


Publisert 10.01.2022

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2022

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2022.


Publisert 30.12.2021

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2022

Oslo tingrett fattet den 29. desember beslutning om midlertidig forføyning, som innebærer at lisensfelling innenfor ulvesonen forbys inntil videre. Dermed blir det inntil videre ikke åpnet for lisensfelling av 4 flokker innenfor ulvesona som Klima- og miljødepartementet vedtok den 21. desember. 


Publisert 26.11.2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 2021 - 2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Vedtatt kvote er på 12 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 7 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


Publisert 07.11.2021

Tap av sau til rovvilt i Innlandet

I denne artikkelen presenterer vi tall for dokumenterte tap av sau til rovvilt for årene 2019 til 2021.


Publisert 12.10.2021

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2021.

Søknadsfristen er 1. november 2021 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvalteren i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Publisert 09.09.2021

Lisensfelling av jerv i region 5 Hedmark i 2021-2022

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 (Hedmark) i 2021 - 2022. Klima og miljødepartementet har i klageavgjørelse tatt klagene delvis til følge. Omgjøringen gjelder fellingsområdet, mens nemndas vedtak om kvote er beholdt.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: Kommer
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 10. september - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai