Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 12.10.2021

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2021.

Søknadsfristen er 1. november 2021 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvalteren i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Publisert 09.09.2021

Lisensfelling av jerv i region 5 Hedmark i 2021-2022

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 (Hedmark) i 2021 - 2022. Klima og miljødepartementet har i klageavgjørelse tatt klagene delvis til følge. Omgjøringen gjelder fellingsområdet, mens nemndas vedtak om kvote er beholdt.


Publisert 07.09.2021

Lisensfelling jerv 2021/22 i region 3 (Oppland)

Det åpnes for lisensfelling av jerv i region 3 (Oppland) i 2021/22. Her følger informasjon om kvote, fellingsområder, jakttid og andre bestemmelser for lisensfellingen.


Publisert 19.08.2021

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2021

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


Publisert 13.08.2021

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2021

I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av 2 bjørner i 2021. I region 5 Hedmark blir det ikke åpnet for lisensfelling av bjørn i år.


Publisert 07.06.2021

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesong 2021

Statsforvalteren i Innlandet sender i disse dager ut årets brosjyre til alle beitebrukere i Innlandet.


Publisert 06.03.2021

Småfehold i Innlandet – organisert beitebruk og tap på utmarksbeite

Innlandet er fylket med mest sau på utmarksbeite, men vi har også bestandsmål for alle rovviltarter. Antall sau på beite i utmark har likevel vært relativt stabilt, mens tap til rovvilt viser en markert negang i siste 20-års-periode.


Publisert 05.03.2021

Endret fellingsområde for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Det GPS-merkede ulveparet med et genetisk viktig individ er på vandring. For å unngå felling av dette individet stanses derfor lisensfelling av ulv midlertidig i et nærmere avgrenset område. Oppdatert pr. 5.3.: Det åpnes igjen for lisensfelling i dette området.


Publisert 29.01.2021

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2021

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2021. Totalkvoten er på 8 dyr. 


Publisert 22.01.2021

Statsforvalteren åpner for felling av ytterligere en ulv i Kynna-reviret

Analyser av innsendte prøver har påvist at det er igjen ett dyr i Kynna-flokken. Prøvene viser også at det er minst to dyr i området som ikke tilhører Kynna-flokken. Statsforvalteren har utvidet kvoten i området med ett dyr. Fellingen skal rettes målrettet mot det gjenværende individet fra Kynna-flokken.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: Kommer
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 10. september - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai