Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


06.03.2021

Småfehold i Innlandet – organisert beitebruk og tap på utmarksbeite

Innlandet er fylket med mest sau på utmarksbeite, men vi har også bestandsmål for alle rovviltarter. Antall sau på beite i utmark har likevel vært relativt stabilt, mens tap til rovvilt viser en markert negang i siste 20-års-periode.


05.03.2021

Endret fellingsområde for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Det GPS-merkede ulveparet med et genetisk viktig individ er på vandring. For å unngå felling av dette individet stanses derfor lisensfelling av ulv midlertidig i et nærmere avgrenset område. Oppdatert pr. 5.3.: Det åpnes igjen for lisensfelling i dette området.


29.01.2021

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2021

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2021. Totalkvoten er på 8 dyr. 


22.01.2021

Statsforvalteren åpner for felling av ytterligere en ulv i Kynna-reviret

Analyser av innsendte prøver har påvist at det er igjen ett dyr i Kynna-flokken. Prøvene viser også at det er minst to dyr i området som ikke tilhører Kynna-flokken. Statsforvalteren har utvidet kvoten i området med ett dyr. Fellingen skal rettes målrettet mot det gjenværende individet fra Kynna-flokken.


15.01.2021

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2020

Av Innlandets rundt 1700 saueprodusenter, har 300 søkt om rovvilterstatning i 2020. Det er fortsatt reduksjon i antall søknader og hvor mange dyr som søkes erstattes. 


13.01.2021

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2021

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2021.

 


03.01.2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona 2020-2021

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen startet 1. desember. Fra og med 4. januar åpnes det også for lisensfelling i de deler av Rendalen og Stor-Elvdal kommune som fram til nå har vært innenfor reviret til Deisjø-flokken. 


01.01.2021

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2021

Klima- og miljødepartementet har den 21.12. vedtatt at Kynna-reviret og Aurskog-reviret kan tas ut gjennom lisensfelling. Den samlede kvoten er på inntil10 dyr. Lisensfellingsperioden starter 1. januar 2021.


18.12.2020

Endring av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen i region 4 og 5

Klima- og miljødepartementet vedtok den 18. desember ny, midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesonen. Endringen innebærer at området som er midlertidig avsatt for å skjerme ulvene i Deisjøreviret reduseres med ca 30 %. Skjermingen gjelder fram til ulvene kan bli flyttet.

 


15.10.2020

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2020.

Søknadsfristen er 1. november 2020 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Fylkesmannen i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: Kommer
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 10. september - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai