Sosiale tjenester

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Statsforvalterens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Statsforvalteren.

Statsforvalteren har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


14.07.2021

Informasjon om kommunenes ansvar for personer som er på karantenehotell

Arbeids- og velferdsdirektoratet har mottatt spørsmål om oppholdskommunens ansvar for personer i karantenehotell. Vi oppfordrer kommunene til samarbeid om etablering av personer som har vært på karantenehotell. 


26.03.2021

Tildeling av midler til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontorene for 2021

Statsforvalteren i Innlandet fikk i år 8.320.000 kroner til disposisjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som var øremerket tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknadsfristen var 01.02.21, og vi fikk inn 11 søknader om midler til nye prosjekter, samt 10 søknader om midler til videreføring av allerede eksisterende prosjekter.


25.03.2021

Inntil-vedtak om sosialstønad er i strid med forvaltningsloven og sosialtjenesteloven

Mange Nav-kontor har hatt praksis med å gjøre “rammevedtak” eller “inntil‐vedtak” om sosialstønad, der det ikke kommer nøyaktig fram hvilket beløp Nav vil utbetale. Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå slått fast at de som får innvilget økonomisk stønad har rett til samtidig utmåling.