Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


25.06.2024

Markdagar om småskala grønsaksproduksjon

NLR arrangerer markvandringar om småskala dyrking av grønsaker etter økologiske prinsipp – Froland og Marnardal 8. juli.


20.06.2024

Statistikk over tilskudd ved produksjonssvikt etter 2023-sesongen

Vekstsesongen 2023 var krevende for mange bønder i Agder. Det er nå utbetalt totalt ca. 32,3 millioner kroner i tilskudd ved produksjonssvikt.


20.06.2024

Gode diskusjoner på storsamling for primærskogbruket

Lukka hogst, naturtyper, allmennhetens interesser, kantsoner og ungskogpleie var blant temaene i Vegårsheiskogen 6. juni.


20.06.2024

Beitenæring på tå hev før beiteslipp

Observasjoner av jerv i Setesdal-Ryfylkeheiene i Valle og Bykle.


20.06.2024

Innholdsrikt kurs i arealklassifisering

Godt oppmøte fra landbruksforvaltningen på AR5 feltkurs i Grimstad.


Endret 14.06.2024

Autorisasjonskurs plantevern og tilleggsautorisasjonskurs gnagermidler

Norsk landbruksrådgiving arrangerer kurs høsten 2024.


24.05.2024

Slåttedag og 15-årsjubileum for UKL

Feiring av Utvald kulturlandskap Rygnestad og Flateland i Valle 20. juli kl. 11.00–16.00.


22.05.2024

Oppfordrer kommuner til å dyrke mat

NIBIO har utarbeidet en veileder som gir kommuner og andre aktører tips og råd for å lykkes med lokale dyrkingsprosjekter.


22.05.2024

Teamsmøte om restaurering av gamle bygningar

UKL-kommunane i Agder fekk orientering om tilbodet til byggeskikk- og bygningsvernsentera til fylkeskommunen.


08.05.2024

Forslag til nytt gjødselregelverk – gjødselkalkulator

Gjødselbrukforskrift og gjødselvareforskrift er på høring – frist 20. juni.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel