Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


09.11.2023

Før- og etterbilder ved tiltak i kulturlandskapet

Fotografier i SMIL- og UKL-prosjekter er enkelt og pedagogisk.


07.11.2023

BU-prisen til Størdal gård i Tvedestrand

Innovasjon Norge tildeler den regionale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Agder til matprodusenten på Dypvåg.


01.11.2023

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke tilskudd fra Statsforvalterens andel av rentemidlene på Agder – frist 15. november 2023.


31.10.2023

Matsikkerhet – vi er ikke nok forberedt

Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har tatt nok hensyn til at kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge.


17.10.2023

Matsmiå 2023

Nofima inviterer lokalmatprodusenter og serveringssteder til Kvinesdal 14.–15. november.


29.09.2023

Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Pass på samsvar mellom husdyrtall i søknaden og i Husdyrregisteret og mellom arealtall i søknaden og i Gårdskart.


28.09.2023, Endret 27.10.2023

Nye satsar – produksjonssvikt i jordbruket

Landbruksdirektoratet har no berekna dei nye satsane. 


28.09.2023

Tilleggsautorisasjon for gnagermidler

NLR Agder arrangerer flere fysiske kurs og ett kurs på Teams høsten 2023.


28.09.2023

Plantevernkurs

NLR Agder arrangerer autorisasjonskurs 23.–25. oktober 2023.


Endret 27.10.2023

Tilskudd ved produksjonssvikt

Søknadsfrist er 31. oktober. Kommunen skal måle opp fôrlager ved innsett av beitedyra.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel