Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


11.06.2021

Gina Elisabeth Lund utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Lund ble utnevnt i Kongen i statsråd i dag. "Vi får med dette en kompetent og driftig statsforvalter, med et stort engasjement for Agder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup."


11.06.2021

Kompensasjonsordninger i jordbruket under koronapandemien

Foretak kan søke tilskudd til opplæring i grøntsektoren, kompensasjon for innreisekarantene og erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner.


02.06.2021

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Skal sikre planting vårsesongen 2021, selv om utenlandsk arbeidskraft forhindres av reiserestriksjoner.


07.05.2021

Nye funksjoner i Gårdskart – webinar

NIBIO arrangerer åpent webinar om blant annet tegning, redigering og deling i Gårdskart.


03.05.2021

Statsforvalteren har nominert Arendal kommune til jordvernprisen

Den nasjonale jordvernprisen deles ut av Landbruks- matdepartementet annethvert år og skal inspirere til gode strategier og tiltak for å ta vare på dyrka mark.


19.04.2021

Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang

Norsk landbruksrådgiving tilbyr digitalt kurs for deg som vurderer å starte med Inn på tunet-tilbud.


15.04.2021

Erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner

Ordningen gjelder avlingssvikt forårsaket av mangel på arbeidskraft i innhøstingen pga. koronapandemien.


14.04.2021

Jordbrukets beredskapsforum følger koronasituasjonen i 2021

Referater fra møter 17. februar og 12. april. 


07.04.2021

Fortsatt erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjonene

I 2020 ble erstatningsordningen for avlingssvikt utvidet til også å gjelde tap forårsaket av mangel på arbeidskraft pga. koronapandemien. Utvidelsen videreføres i 2021.


29.03.2021

Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft

Foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt eller bær kan sende inn opplysninger om sitt behov for utenlandsk arbeidskraft. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel