Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


22.05.2024

Oppfordrer kommuner til å dyrke mat

NIBIO har utarbeidet en veileder som gir kommuner og andre aktører tips og råd for å lykkes med lokale dyrkingsprosjekter.


22.05.2024

Teamsmøte om restaurering av gamle bygningar

UKL-kommunane i Agder fekk orientering om tilbodet til byggeskikk- og bygningsvernsentera til fylkeskommunen.


08.05.2024

Webinar om pollinatorstriper

14. mai kan du lære om å tilrettelegge for ville bier og andre pollinatorer langs jordekantene.


08.05.2024

Forslag til nytt gjødselregelverk – gjødselkalkulator

Gjødselbrukforskrift og gjødselvareforskrift er på høring – frist 20. juni.


07.05.2024

Tilskudd til kommunale jordvernstrategier

Nå kan kommuner søke tilskudd til arbeid med egen jordvernstrategi – frist 20. august.


24.04.2024

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2024 – søknadsfrist 15. oktober.


23.04.2024

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2024

Statsforvalteren i Agder har fått tildelt 11 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK) i 2024. 8,3 millioner kroner er nå fordelt ut til kommunene etter første tildeling.


15.04.2024

Temakveld om norsk matproduksjon, matsikkerhet og bærekraft

Anders Nordstad og Cecilie Hultmann kommer til Tvedestrand 24. april.


15.04.2024

Fagsamling om trygg mat

For produsenter av lokal mat og drikke – Reddal 24. april.


05.04.2024

Kritisk tid for jordvernet

Fordrer en langt sterkere prioritering av jordvern.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel