Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

04.10.2022

Innholdsrikt kulturlandskapskurs

Statsforvalterne i Agder og Rogaland samarbeidet om et kurs for kommunene 28.–29. september i Egersund.


29.09.2022

Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022

Behov for økt ungskogpleie – søk om skogfond og tilskudd.


16.09.2022

Statsforvalteren i Agder inviterer til innspillsmøter

Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å utrede deling av Kristiansand kommune. Vi inviterer nå relevante aktører til å legge frem sitt syn på en eventuell deling. 


15.09.2022

Nedgang i omdisponering av dyrka jord i 2021

Etter omdisponeringer til store veiprosjekter de to foregående årene, er Agder i 2021 nede på 91 dekar omdisponert.


14.09.2022

Flott nettverkssamling for utvalgte kulturlandskap

Involverte i Agders tre UKL-områder møttes på Furøya i Tvedestand.


13.09.2022

Innføringskurs i ysting og foredling av rå melk

For melkeprodusenter og andre som ønsker å starte kommersiell foredling av melk – Stavanger 3.–6. oktober.


26.08.2022

Mat i Sentrum 3. september

Torvet i Kristiansand fylles med lokal mat og aktiviteter.


23.08.2022

Jordvern i det store bildet

Statsforvalteren i Agder inviterer til seminar i Kristiansand 2. september kl. 09.00–11.30.


19.08.2022

Landbruks- og matministeren på rundtur i Grimstad

Sandra Borch fikk oppleve kommunens varierte produksjon av mat og drikke.


17.08.2022

Luking av landøyda monner!

For andre år på rad ble en omfattende lukeaksjon gjennomført i Lindesnes kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel