Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


27.01.2021

Utviklingen i skogbruket i Agder 2020

Økende hogst og god aktivitet innen planting og ungskogpleie.


27.01.2021

Aktuelt klimatiltak i skog ikke lønnsomt uten tilskudd

AT Skog har hogd kratt på gjengroingsarealer og plantet produksjonsskog for å øke opptaket av CO2 og verdiskapingen. 


27.01.2021

Stor etterspørsel etter «koronatilskudd» i skogbruket

Ekstraordinært tilskudd har gitt hogst i krevende terreng og sysselsetting for skogsentreprenørene.


20.01.2021

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Agder har fått kr 300 000 i 2021 – søknadsfrist 1. april.


22.12.2020

Fugleinfluensa påvist i Agder

Mattilsynet melder at høypatogen fugleinfluensa er påvist hos en sjøldød hvitkinngås i Evje og Hornnes kommune.


22.12.2020

Kartlegger framtidig behov for lagerinvesteringer i grøntsektoren

Norsk landbruksrådgiving (NLR) henter inn status på kjølelager blant potet- og grønnsaksprodusenter. 


18.12.2020

Ekstratilskudd førte til stor interesse for grøfting

Kommunene i Agder har innvilget rekordstort dreneringstilskudd i Agder i 2020 – 6 mill. kr. Fylkeskommunens "koronatilskudd" stimulerte til økt aktivitet.


18.12.2020

Rekordstor interesse for SMIL-midlene

7 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2020.


17.12.2020

Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer innvilget

Felles prosjekt for skogeiere i Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og gamle Lyngdal kommuner.


09.12.2020

Autorisasjonskurs – plantevern 2021

Norsk landbruksrådgiving Agder arrangerer flere kurs i perioden 15. januar–5. mai.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel