Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


18.10.2021

Følger opp over 950 virksomheter

Forurensingsseksjonen hos Statsforvalteren i Trøndelag følger opp over 30 bransjer og 950 virksomheter, blant annet gjennom tilsyn.


12.10.2021

Høring av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi - Midtre Gauldal kommune

Norsk Gjenvinning søker om godkjenning av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi i Midtre Gauldal kommune.


12.10.2021

Hvorfor har vi regler for motorferdsel i utmark?

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi, men samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv.


08.10.2021

Gode planer betyr færre dispensasjoner

I 2017 kom det en lovendring som la til rette for at man skal unngå ressurskrevende dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven. Blant annet ved at kommunene må ha gode oppdaterte planer. Likevel er antall dispensasjonssaker forholdsvis høyt, noe som øker presset på naturmiljøet.


06.10.2021

De hemmelige artsopplysningene

Visste du at Statsforvalteren rår over en database med naturopplysninger som er unntatt offentlighet?


01.10.2021

Ny klima- og miljødirektør på plass

I dag har Line Lund Fjellvær fra Stjørdal sin første arbeidsdag som avdelingsdirektør i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.


29.09.2021

Høring - søknad om drift av Leksvik gjenvinningsstasjon

Fosen Renovasjon har søkt om tillatelse til drift av Leksvik gjenvinningsstasjon i Indre Fosen kommune.


24.09.2021

Søknad om tillatelse til mudring i sjø – nedlegging av ny kommunal vannledning i Levangersundet – Levanger kommune

Levanger kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring av ca. 2 500 m3 masser i sjø i forbindelse med nedlegging av ny kommunal vannledning i Levangersundet, Levanger kommune. 


20.09.2021

Høring - søknad om drift av gjenvinningsstasjon - Meråker

Innherred Renovasjon har søkt om tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon i Meråker kommune.


16.09.2021

Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Nå kan det søkes om midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn eller i forurenset sjøbunn.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.