Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


24.02.2021

Nye rutiner for søknad om tilskudd til samiskopplæring i grunnskolen

Statsforvalteren i Nordland legger nå om på våre rutiner. Dette skjer samtidig som våre søknadsskjema blir erstattet av nye nasjonale skjema for søknad om tilskudd til samiskopplæring.


17.02.2021

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage i alderen 4-6 år tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter. Årets tilskuddssats er kr. 1950,- per barn.


10.02.2021

Ekstra datainnsamling BASIL/GSI i mars 2021

Det vil i løpet av mars foretas en ekstraordinær datainnsamling gjennom BASIL/GSI for å få oppdatert kunnskap om konsekvenser av lokale smitteutbrudd for tilbudet til barn og unge.


08.02.2021

Nettseminar samisk fjernundervisning - oppfølgingsseminar

Under seminarserien om samisk fjernundervisning i januar, signaliserte vi at det ville avholdes et nettseminar-spesial i etterkant basert på innspill på kompetansebehov som framkom fra fjernundervisningslærerne.


08.02.2021

Skriftlige eksamener for elever avlyses våren 2021

Regjeringen har idag besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i grunnskole og videregående opplæring. Muntlig eksamen gjennomføres for 10. trinn og VG3 elever.


29.01.2021

Meld fra ved opplæring hjemme

Regjeringen har besluttet at elever kan få opplæring hjemme også på gult nivå hvis det er mye fravær ved skolen over tid som følge av covid-19 utbrudd. Dette gjelder bare for elever på ungdomstrinn og i videregående skole.


22.01.2021

Hva vet vi om barn og smitte i barnehager og skoler?

I denne videoen forklarer Folkehelseinstituttet deres funn om smitte i barnehager og skoler i høst og frem til uke 1.


18.01.2021

Barnehage- og skoleeiere må være forberedt på endringer mellom rødt og gult nivå

Utviklingen i smittesituasjonen kan endre seg svært raskt og alle barnehage- og skoleeiere bør være best mulig forberedt på endringer mellom gult og rødt tiltaksnivå.


15.01.2021

Eksamen i grunnskolen våren 2021

Vi har idag sendt ut brev til alle kommuner om eksamen våren 2021.


13.01.2021

Endringer i trafikkopplæringsforskriften

Grunnskoler kan ikke lenger tilby trafikalt grunnkurs som frittstående kurs. Endringene i Trafikkopplæringsforskriften trådte i kraft 1. november 2020.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel