Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Du kan klage

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Si din mening om det barnevernet gjør sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. 

Vi jobber med å utvikle enkle løsninger for å si ifra. Enn så lenge ber vi deg ta kontakt med Statsforvalteren der du bor. Trenger du noen å snakke med NÅ? Ring Alarmtelefonen på 116 111.

Vis mer

I Nordland har en del kommuner valgt å gå sammen om å opprette en interkommunal barneverntjeneste. En av kommunene er da vertskommune og utfører oppgavene etter barnevernloven på vegne av alle kommunene i samarbeidet.

I Nordland har vi følgende interkommunale barneverntjenester pr 28.01.2021:

 • Barneverntjenesten Sør-Helgeland som omfatter kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad, med Brønnøy som vertskommune. Barnevernleder: Hilde Rakvaag
 • Barneverntjenesten Ytre Helgeland som omfatter kommunene Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy med Leirfjord som vertskommune. Barnevernleder: Elisabeth L. Johansen
 • Barneverntjenesten for Nesna og Træna med Nesna som vertskommune. Barnevernleder: Ingeborg Herset
 • Beiarn og Saltdal barneverntjeneste med Saltdal som vertskommune. Barnevernleder: Lisa Mari Vesteraa
 • Lofoten barnevern som omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes, med Vestvågøy som vertskommune. Barnevernleder: Monica Nyvoll Skaufeldt
 • Vesterålen barnevern som omfatter kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen og Øksnes, med Sortland som vertskommune. Barnevernleder: Kari Mortensen
 • Barneverntjenesten i Narvik er en interkommunal barneverntjeneste for Narvik og med Narvik som vertskommune. Barnevernleder: Morten Borgen
 • Barneverntjenesten i Bodø er en interkommunal barneverntjeneste for Bodø, Værøy, Røst, Hamarøy, Steigen, Gildeskål og Rødøy med Bodø som vertskommune. Barnevernleder: Arve Rolandsen

07.08.2017

Tysfjord - bredt tilsyn

Samleside for Fylkesmannens tilsyn med meldeplikten til barnevernet, som er rettet mot barnehage, skole og helsetjenestene.


08.06.2017

Nytt rundskriv om saksbehandling i barneverntjenesten

Bufdir har utarbeidet et nytt rundskriv om barneverntjenestens saksbehandling. Rundskrivet tar for seg de ulike fasene i en barnevernssak og gir en oversikt over regelverket og sentrale problemstillinger saksbehandlere møter i sin arbeidshverdag.


08.06.2017

Barnevernkonferansen 2017


17.03.2017

Tilsyn i Tysfjord kommune er gjennomført

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i uke 10 og 11 et bredt tilsyn med Tysfjord kommune for å undersøke hvordan meldeplikten til barnevernet ivaretas og bekymringsmeldinger håndteres. Sluttrapporten vil foreligge i løpet av april.


01.02.2017

Foyer Bodø lanserer håndbok

Foyer Bodø tilbyr bolig og støtte til ungdommer med ekstra behov for oppfølging og er det første tiltaket av sitt slag i landet. I dag er Håndbok i Foyermodellen lansert. Prosjektleder Cathrine Albrigtsen håper at boka kan være til inspirasjon for kommuner og organisasjoner i det boligsosiale arbeidet for unge som trenger hjelp i overgangen til voksenlivet.


04.01.2017

Retningslinjer for samarbeid mellom Nav og barnevern

Et velfungerende samarbeid mellom barneverntjenesten og Nav-kontoret er viktig for mange barn, unge og familier. Bufdir og AV-dir har laget felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling, se lenke til høyre på siden.


17.11.2016

Tilsyn med Tysfjord kommune - meldeplikten og barnevernets arbeid med meldinger

Fylkesmannen har etter medieoppslag om seksuelle overgrep i Tysfjord, hatt tett kontakt med både politiet og kommunen. Vi har hatt fokus på et bredt samarbeid for å forebygge overgrep, og å bidra med faglige og økonomiske ressurser til kommunen. Tilsynet som varsles nå er ledd i vår videre oppfølging av kommunen. 


06.04.2016

Brosjyre om barnevernet på flere språk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsbrosjyre om barnevernet og barnevernets arbeid. Brosjyren finnes på 11 forskjellige språk.


06.04.2016

Samarbeidskonferanse om barnevernutdanningene

Konferansen er et ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom barnevernsektoren og universistet og høgskole. Aktuelle deltakere er ledere i barnevernsektoren og dekaner, studieledere og lærere ved studiesteder som tilbyr utdanninger som kvalifiserer til arbeid i barnevernet. 


29.03.2016

Videreutdanning i barnevern og ledelse

Barnevernets mandat og mangfoldet i den norske befolkningen stiller store krav til de ansattes ytkesutøvelse. Som en del av satsingen på et mer kunnskapsbasert barnevern finansierer sentrale barnevernmyndigheter videreutdanning i

 •  Barnevernfaglig veiledning 
 •  Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse 
 •  Barnevern i minoritetsperspektiv