Barnevern

Oppdatert 27.05.2022

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barnevernstjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du mener ikke er riktig. Statsforvalteren skal passe på på at barnevernet gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene våre er å følge med på at barnevernet følger lover og regler. Derfor kan du klage til oss.

Si ifra her

På denne siden kan du lese mer og se eksempler på hva andre barnevernsbarn har klaget på.

Hvis det haster veldig, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling og tar stilling til om barnevernstjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Vis mer

I Nordland har en del kommuner valgt å gå sammen om å opprette en interkommunal barneverntjeneste. En av kommunene er da vertskommune og utfører oppgavene etter barnevernloven på vegne av alle kommunene i samarbeidet.

I Nordland har vi følgende interkommunale barneverntjenester pr. 05.08.2022:

 • Barneverntjenesten Sør-Helgeland som omfatter kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad, med Brønnøy som vertskommune. Barnevernleder: Hilde Rakvaag
 • Barneverntjenesten Ytre Helgeland som omfatter kommunene Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy med Leirfjord som vertskommune. Barnevernleder: Elisabeth L. Johansen
 • Barneverntjenesten Indre Helgeland som omfatter kommunene Vefsn og Grane med Vefsn som vertskommune. Barnevernleder: Elisabeth Wulff Hansen
 • Barneverntjenesten for Nesna og Træna med Nesna som vertskommune. Barnevernleder: Heidi Lyng Hansen
 • Beiarn og Saltdal barneverntjeneste med Saltdal som vertskommune. Barnevernleder: Lisa Mari Vesteraa
 • Lofoten barnevern som omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes, med Vestvågøy som vertskommune. Barnevernleder: Monica Nyvoll Skaufeldt
 • Vesterålen barnevern som omfatter kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen og Øksnes, med Sortland som vertskommune. Barnevernleder: Kari Mortensen
 • Ofoten barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for Narvik og Evenes med Narvik som vertskommune. Barnevernleder: Morten Borgen
 • Barneverntjenesten i Bodø er en interkommunal barneverntjeneste for Bodø, Værøy, Røst, Hamarøy, Steigen, Gildeskål og Rødøy med Bodø som vertskommune. Barnevernleder: Arve Rolandsen

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.11.2016

Tilsyn med Tysfjord kommune - meldeplikten og barnevernets arbeid med meldinger

Fylkesmannen har etter medieoppslag om seksuelle overgrep i Tysfjord, hatt tett kontakt med både politiet og kommunen. Vi har hatt fokus på et bredt samarbeid for å forebygge overgrep, og å bidra med faglige og økonomiske ressurser til kommunen. Tilsynet som varsles nå er ledd i vår videre oppfølging av kommunen. 


Publisert 06.04.2016

Brosjyre om barnevernet på flere språk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsbrosjyre om barnevernet og barnevernets arbeid. Brosjyren finnes på 11 forskjellige språk.


Publisert 06.04.2016

Samarbeidskonferanse om barnevernutdanningene

Konferansen er et ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom barnevernsektoren og universistet og høgskole. Aktuelle deltakere er ledere i barnevernsektoren og dekaner, studieledere og lærere ved studiesteder som tilbyr utdanninger som kvalifiserer til arbeid i barnevernet. 


Publisert 29.03.2016

Videreutdanning i barnevern og ledelse

Barnevernets mandat og mangfoldet i den norske befolkningen stiller store krav til de ansattes ytkesutøvelse. Som en del av satsingen på et mer kunnskapsbasert barnevern finansierer sentrale barnevernmyndigheter videreutdanning i

 •  Barnevernfaglig veiledning 
 •  Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse 
 •  Barnevern i minoritetsperspektiv 

Publisert 06.01.2016

Barneverntjenesten kan ta avgjørelser om opplæring for barn under omsorg

En endring i opplæringsloven § 15-6 gir barneverntjenesten rett til å ta avgjørelser på vegne av barnet når barnet er under omsorg. 


Publisert 17.12.2015

Tilsyn med barnevernet i Bodø etter klage fra krisesenteret

Tilsynet avdekket at både barneverntjenesten og krisesenteret har forbedringspotensial når det gjelder samarbeid med hverandre. Det ble funnet svikt på flere områder i barnevernet. Fylkesmannen har imidlertid ikke funnet grunnlag for å be barneverntjenesten gjennomgå meldinger på nytt eller gjenåpne undersøkelser.


Publisert 27.11.2015

Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernssaker

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetssikre sakkyndige rapporter i barnevernsaker. På hjemmesiden til BSK finnes informasjonsskriv som er utarbeidet for veiledning til sakkyndige. Disse kan også være av interesse for barneverntjenestene som oppdragsgivere. 


Publisert 09.10.2015

Informasjon til offentlig melder ved henleggelse av bekymring

Fylkesmannen i Nordland har bedt Bufdir om tolkning av barnevernloven § 6-7a og informasjon til offentlig melder ved henleggelse av undersøkelse med bekymring.


Publisert 17.08.2015

Barnevernkonferanse


Publisert 13.08.2015

Barnevernledernettverk høst 2015