Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barnevernstjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling og tar stilling til om barnevernstjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Du kan klage

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Si din mening om det barnevernet gjør sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. 

Vi jobber med å utvikle enkle løsninger for å si ifra. Enn så lenge ber vi deg ta kontakt med Statsforvalteren der du bor. Trenger du noen å snakke med NÅ? Ring Alarmtelefonen på 116 111.

Vis mer

I Nordland har en del kommuner valgt å gå sammen om å opprette en interkommunal barneverntjeneste. En av kommunene er da vertskommune og utfører oppgavene etter barnevernloven på vegne av alle kommunene i samarbeidet.

I Nordland har vi følgende interkommunale barneverntjenester pr. 21.01.2022:

  • Barneverntjenesten Sør-Helgeland som omfatter kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad, med Brønnøy som vertskommune. Barnevernleder: Hilde Rakvaag
  • Barneverntjenesten Ytre Helgeland som omfatter kommunene Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy med Leirfjord som vertskommune. Barnevernleder: Elisabeth L. Johansen
  • Barneverntjenesten for Nesna og Træna med Nesna som vertskommune. Barnevernleder: Heidi Lyng Hansen
  • Beiarn og Saltdal barneverntjeneste med Saltdal som vertskommune. Barnevernleder: Lisa Mari Vesteraa
  • Lofoten barnevern som omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes, med Vestvågøy som vertskommune. Barnevernleder: Monica Nyvoll Skaufeldt
  • Vesterålen barnevern som omfatter kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen og Øksnes, med Sortland som vertskommune. Barnevernleder: Kari Mortensen
  • Ofoten barnevern er en interkommunal barneverntjeneste for Narvik og Evenes med Narvik som vertskommune. Barnevernleder: Morten Borgen
  • Barneverntjenesten i Bodø er en interkommunal barneverntjeneste for Bodø, Værøy, Røst, Hamarøy, Steigen, Gildeskål og Rødøy med Bodø som vertskommune. Barnevernleder: Arve Rolandsen

Publisert 14.07.2014

Egenerklæring for sakkyndige i barnevernssaker

Departementet har utarbeidet retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernssaker. Målet er å oppnå større åpenhet om den sakkyndiges forhold til oppdragstakere og beslutningsorganer samt bidra til økt bevissthet rundt habilitet.


Publisert 15.05.2014

Program og påmelding til barnevernledernettverk 10.- 11. juni 2014

Barnevernlederne i Nordland er invitert til samling i Bodø 10. – 11. juni i år. Her kan du melde deg på. Husk påmeldingsfristen 28.05.2014.


Publisert 01.04.2014

Satsing kommunalt barnevern 2014 - fordeling av stillinger

På bakgrunn av søknader fra kommunene i Nordland har Fylkesmannen nå foretatt en fordeling av stillinger gjennom Satsing kommunalt barnevern 2014. I år hadde vi 7,5 nye stillinger til fordeling.


Publisert 25.02.2014

Endring i tilsyn med barn i fosterhjem

Fra 1. februar 2014 er barnevernloven endret slik at tilsynsplikten er flyttet fra barneverntjenestene til kommunene. Det stilles ikke lenger krav om at det skal oppnevnes en bestemt tilsynsfører for det enkelte barnet. Kommunen velger selv hvilken instans som skal føre tilsynet.


Publisert 30.01.2014

Fylkesmannen snakket med flere barn i 2013

Årsrapporten viser at Fylkesmannen hadde flere samtaler med barn på institusjon i 2013 enn året før. Utviklingen i kommunene viser økning i antall barn under omsorg, mens færre barn mottar hjelpetiltak. 

 


Publisert 24.01.2014

Satsing kommunalt barnevern 2014

Retningslinjer for Satsing kommunalt barnevern 2014 er nå sendt ut fra departementet.


Publisert 16.01.2014

Vedtatte omstillinger i Bufetat region nord

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet har gjennomført mekling mellom Bufetat og arbeidstakerorganisasjonene. Plan for endringer i budsjettet for 2015 er vedtatt.


Publisert 14.01.2014

Informasjon om Bufetats forslag til endringer i region nord

Bufetat region nord og ansattes organisasjoner kom ikke til enighet etter forhandlinger.


Publisert 26.11.2013

- Vi har lovet barn hjelp

Nærmere 100 ansatte i barnevernetater rundt om i fylket deltok på barnevernkonferansen nylig der også den kjente barnepsykologen Magne Raundalen var med.


Publisert 21.11.2013

Presentasjoner fra barnevernkonferansen 14.-15. november

Presentasjonene er lagt ut under Kurs og konferanser (avsluttede), Barnevernkonferanse høsten 2013.