Tydeliggjøring av meldeplikten til barnevernet

Meldeplikten til barnevernet tydeliggjøres i en rekke lover. Formålet er å få flere til å melde ifra når barn og unge kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.07.2018

Meldeplikten er blant annet tydeliggjort i lov om ekteskap, folketrygd, familievernkontor, grunnskolen og den videregående opplæringen, helsepersonell, introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, barnehager, kommunale krisesentertilbud, og sosiale tjenester i Nav.

- Terskelen for å melde ifra er imidlertid den samme som tidligere, men disse endringene tydeliggjør at plikten til å melde er et selvstendig og personlig ansvar, sier avdelingsdirektør Merete Troli ved sosial- og vergemålsavdelinga.

Ansatte som jobber med barn og unge skal av eget tiltak melde ifra til barnevernet når:

  • det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt
  • det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et særlig hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
  • et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller annen form for utpreget normløs adferd
  • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Det skal meldes fra til barneverntjenesten straks man får mistanke. I lovtekstene er dette beskrevet ved at melding skal gis uten ugrunnet opphold.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.