Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


13.07.2021

Hugs bandtvangen i sommar

Vi er ein nasjon av naturglade menneske, som ferdast mykje i naturen, frå fjøre til fjell. I tidsrommet 1. april til 20. august er det generell bandtvang, og fleire plassar har kommunen utvida perioden gjennom lokale føresegner.


12.07.2021

Kva gjer eg om eg finn eit skadd eller daudt dyr…?

Når ein er på tur i skog og fjell kan ein komme over husdyr som er skadde eller daude. Kva gjer ein då?


09.07.2021

Nytt tiltak i RMP: Klimarådgjeving

Frå i år blir klimarådgjeving tatt inn som nytt tiltak i regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP). Dette er ei konkret føring frå jordbruksavtalen.


05.07.2021

Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2

No kan alle som driv vanleg jordbruksproduksjon søkje om tilskot til drifta – og til støtte for å få inn avløysar når dei har ferie og fritid. Søknadsfrist er 15. oktober.


29.06.2021

Renndalen tømmerkai i Heim kommune får prioritet!

Etter oppstart av prosjektet i gamle Halsa kommune (2016) er skisseprosjektet for Renndalen tømmerkai (no Heim kommune) prioritert, og inviterast av Landbruksdirektoratet til å sende inn endeleg søknad om statlege kaimidlar.  


24.06.2021

Meir bruk av tre i offentlege bygg - Utlysing av midlar til nybygg eller rehabiliteringsprosjekt med meir bruk av tre

Statsforvaltaren oppmodar kommunane til å bygge i tre. No kan kommunane søke om økonomisk støtte til nybygg eller rehabiliteringsprosjekt med utvida bruk av tre som byggemateriale.


23.06.2021

Inn på tunet som alternativ opplæringsarena

Pilotprosjektet i «Inn på tunet-løftet» med fokus på vidaregåande skule har gjennom arbeidsverkstader denne våren sett nærare på kva som skal til for at ungdomar kan nytte eit Inn på tunet-tilbod


22.06.2021

Ekstraordinært tilskot til skogplanting våren 2021

Stortinget har vedteke eit ekstraordinært tilskot til all skogplanting våren 2021. Tilskotet er 1,50 kroner per plante.


21.06.2021

Ei samla landbruksnæring jobbar med Fylkesstrategi for landbruk

Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal for 2022 – 2025 er under arbeid. Den vert til i tett samarbeid mellom representantar frå landbruksnæringa, forsking og forvaltning.


18.06.2021

Spesialitetsmerke til Solemdalslefse

Heimebakst AS er tildelt Spesialitetsmerket for Solemdalslefse. Landbruksdirektør Frank Madsøy stod føre den høgtidelege overrekkinga.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel