Landbruk og mat

Oppdatert 02.01.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.01.2023

Utlysing av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram

Statsforvaltaren forvaltar midlane som går til fylkesvise klima- og miljøtiltak. Ramma for Møre og Romsdal i 2023 er på kr 250 000. Det kan løyvast inntil 70 % tilskot av godkjent kostnadsoverslag. Søknadsfrist 20.februar 2023.


25.01.2023

Knallopning av Grüne Woche i Berlin med lokal mat og drikke frå Møre og Romsdal

Landbruks- og matminister Sandra Borch stod for opninga av Fjord Norge-regionen sin stand.


20.01.2023

Sider - eit frukteventyr i norsk landbruk

På pressekonferansen i samband med opninga av den årlege internasjonale landbruks- og reiselivsmessa IGW i Berlin vart status og ambisjonar for siderproduksjonen løfta fram.


19.01.2023

2022 vart eit bra år i skogen

Det vart oppgang i tømmerprisen gjennom 2022. Grantømmeret auka med omlag 130 kroner i snittpris frå 2021.


13.01.2023

Straumstøtte for landbruket

Det er for tida ekstraordinært høge straumprisar, også i vårt fylke. Regjeringa har innført straumstøtteordningar for å kompensere for desse utgiftene.


12.01.2023

Opent fagmøte om rovvilt og beitedyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal inviterer til fagmøte om rovvilt og beitedyr i Åndalsnes tysdag 31.januar. Møtet er opent for alle interesserte.


12.01.2023

Ta vare på matjorda

Med klimaendringar og aukande folketal må matjorda brukast til å dyrke mat. Matproduksjon på eigne naturressursar er eit godt beredskapstiltak i ei usikker verd.


09.01.2023

Kva må til for auka bruk av Inn på tunet i vidaregåande opplæring?

Kunnskap om Inn på tunet-tilbodet, økonomi, fagleg kvalitet og nærleik til garden er viktige moment for at Inn på tunet skal vere aktuelt i vidaregåande opplæring. 


05.01.2023

Kan naturmaterial verke positivt på helsa?

Det finst fleire teoriar om korleis naturmaterial kan verke positivt på folk si helse. Tredrivaren i Møre og Romsdal har tatt initiativ til eit tverrfagleg nordisk nettverk for å undersøke teoriane.


21.12.2022

Bruk av SMIL-midlar i 2022

I 2022 er det løyvd vel 8,4 millionar i tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i Møre og Romsdal.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel