Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


06.01.2021

Søk tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskader og konfliktdempande tiltak

Det er straks tid for å søkje om tilskot til førebyggande tiltak mot rovviltskadar og konfliktdempande tiltak i beiteområde. Fristen er 15. februar 2021.


06.01.2021

Vil heidre gode gardbrukarar

Landbruksselskapet ønsker å dele ut ein pris for å heidre folk i landbruket som har gjort ein spesiell innsats for å fremje næringa.


17.12.2020

Fugleinfluensa i Norge hausten 2020

Mattilsynet melde i slutten av november at det er påvist sterkt sjukdomsframkallande (høypatogen) fugleinfluensa i Rogland. Sjukdommen er også påvist i Sverige, Danmark og fleire land i Europa denne hausten.


15.12.2020

Kommunane tar godt vare på skogen

Frå og med 2020 tok kommunane over mynde og tilskot til ordningar rundt skogdrift og skogvegbygging i fylket. Dei har gjort ein god jobb.


07.12.2020

Å kunne brødfø eiga befolkning

Vi har eit felles ansvar for at det vert produsert nok mat til alle menneske på jorda vår. Noreg må  bidra med sin del.


07.12.2020

Lisensfelling av ulv 2020/2021

Rovviltnemnda i region 6 har opna for felling av inntil to ulvar i Midt-Norge vinteren 2020/2021. Lisensfellingsperioden er 1. desember 2020 til 31. mai 2021.


26.11.2020

Mentorordninga i landbruket 2021

Mentorordninga i landbruket inneber at ein fersk bonde gjer ein formell avtale med ein erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom eit år. 


22.11.2020

Dømt for bedrageri

To personar er dømt for bedrageri etter at Fylkesmannen avdekka juks i samband med tilskot til husdyrhald.


10.11.2020

Endra geografisk fordeling av rovvilttap i 2020

Rovvilttapa auka i Surnadal og Tingvoll i 2020, men gjekk ned i Rauma, Fjord og Molde. Samla for fylket er det i år ein liten nedgang i omsøkte tap til rovvilt samanlikna med 2019. 


04.11.2020

Nye grupper skal inn på gardstunet

Pilotprosjektet «Inn på tunet-løft for Møre og Romsdal» skal leiast av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. No skal nye brukargrupper oppleve helse, utvikling og trivsel på garder i fylket. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel