Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


12.04.2021

Det er tid for drenering av jorder!

I desse dagar vert jorda gjort klar for våronn. Når snøen smeltar er det som regel bløtt. Er det mykje vatn på jordene, bør ein markere med stikker, så ein kan forfølgje problemet og drenere.


07.04.2021

Skogfondet veks – medan skogane i fylket treng meir planting og pleie

Skogeigarar i Møre og Romsdal har over 64 millionar kroner inneståande i fond. Samtidig har skogen i fylket eit stort behov for nyplanting og ungskogpleie.


30.03.2021

Utenlandsk arbeidskraft til grøntnæringa

Dokumentasjonsordning for grøntnæringa ved behov for utenlandsk arbeidskraft er iverksett.


22.03.2021

Jordvern og FNs berekraftsmål

Eit sterkt jordvern er ei føresetnad for å nå FNs berekraftsmål nr. 2 om å utrydde svolt og sikre matsikkerheit.


22.03.2021

Faren for spreiing av fugleinfluensa aukar

Det er påvist sterkt sjukdomsframkallande (høgpatogen) fugleinfluensa i Norge og fleire land i Europa. Vårtrekket av ville fugler er no godt i gang, noko som aukar smittefaren til tamfuglar.


12.03.2021

Regjeringa godkjenner nedbygging av 14 dekar dyrka mark

Møre og Romsdal fylkeskommune har tidlegare fremja motsegn til bustadområde på dyrka mark i Sykkylven kommune. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet gjev medhald til kommunen, og tillèt nedbygging av matjorda.


09.03.2021

Ynskjer fleire ungdomar inn på gardstunet

Kva skal til for at ungdomar kan nytte eit Inn på tunet-tilbod? Det skal eit prosjekt leia av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sjå nærare på.


24.02.2021

Fylkesnytt nr. 1/2021 frå Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal presenterer ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om gründersatsinga Hoppid.no


22.02.2021

Mange landbrukswebinar våren 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har laga ein plan over digitale møtepunkt med landbrukskontora i kommunane i fylket.


01.02.2021

Skogåret 2020 – mykje hogst og utfordring i planting

Hogst av skog heldt eit høgt nivå i Møre og Romsdal i 2020. Samstundes er det utfordringer i nyplanting og ungskogpleie.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel