Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. nov Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele landet.
15. okt Ny kunngjering av tilskot til kommunalt rusarbeid Kommunar
25. jun Tilskot til midlertidig styrking av eksisterande tilbod innan psykisk helse- og rusarbeid Barn, unge og vaksne med psykiske plager/rusproblem med behov for hjelp.
01. mai Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - 2021 Tilskotsordninga gjeld for nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring.
12. apr Smittevern og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og eller psykiske helseproblem Personar med rus- og/eller psykiske helseproblem
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021 Kommunane sin helse - og omsorgsteneste. For kompetansetiltak innan psykisk helse og rusfeltet kan tilsette i andre kommunale og fylkeskommunale etatar være målgruppe (f.eks. Nav, barnevernsteneste, barnehagar og skular)
31. mar Tiltak for å motverke einsemd og fremme aktivitet hos eldre Eldre på sjukeheimar og i omsorgsbustader, eldre som bur heime
22. mar Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning Elevar/lærlingar/lærekandidatar, inkluderte vaksne, og lærarar i offentlege grunn- og vidaregåande skular
12. mar Kommunale tiltak for å avdempe konsekvensar av smittevernstiltak for barn og unge Barn og unge
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
12. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og/eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
01. mar Tiltak for å heve kompetansen om lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Direkte målgruppe er helsepersonell som er tilsette i kommunane. Indirekte målgruppe er pasientar som har behov for lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet uavhengig av diagnose, og dessutan deira pårørande
01. mar Svømming i barnehage Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar
15. feb Søk Klimasats i 2021 Kommunar og fylkeskommunar
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskelegstilte
15. jan Tilskotsordningar for 2021 Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar kan søkje om økonomisk stønad for å betre natur- og miljøtilstanden i fylket
Søknadsfrist Tittel
15. nov Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt
15. okt Ny kunngjering av tilskot til kommunalt rusarbeid
25. jun Tilskot til midlertidig styrking av eksisterande tilbod innan psykisk helse- og rusarbeid
01. mai Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - 2021
12. apr Smittevern og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og eller psykiske helseproblem
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2021
31. mar Tiltak for å motverke einsemd og fremme aktivitet hos eldre
22. mar Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning
12. mar Kommunale tiltak for å avdempe konsekvensar av smittevernstiltak for barn og unge
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
12. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov
01. mar Tiltak for å heve kompetansen om lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Svømming i barnehage
15. feb Søk Klimasats i 2021
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret
15. jan Tilskotsordningar for 2021