Tiltaksplan for Snøhetta villreinområde

Foto: Simon Heier / Statsforvalteren i Trøndelag.

Ferdselen ved Snøhetta skaper store problemer når villreinen skal flytte seg for å skaffe mat. Tiltak for å redusere ferdselen er helt nødvendig for at vi skal bedre situasjonen for villreinen her sier Line Lund Fjellvær, direktør ved klima og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Publisert 01.12.2023

Prosjektgruppa foreslår 8 innsatsområder for Snøhetta

Detaljert beskrivelse av tiltakene kan du lese her 

1. Gjenopprette funksjonelle trekk til andre villreinområder

Ved å legge E6 og jernbane i tunnel fra Hjerkinn til Kongsvold vil det være mulig å gjenopprette trekk mellom Knutshø og Snøhetta villreinområder. Tilsvarende vil tunnel ved Fokstua åpne trekk mellom Snøhetta og Rondane villreinområder.

2. Gjenopprette et funksjonelt trekk mellom Snøhetta øst og vest, nord for Aursjøen

For å få Torbuhalsen til å fungere som fremtidig trekkområde for villrein, mellom det som i dag er delbestandene Snøhetta øst og vest, er det avgjørende at det ikke er for stor menneskelig aktivitet i området. Kortere åpningstider på Aursjøveien fra Eikesdalen til Aursjøen samt fra Litldalen til Krøsbekken samt campingforbud og fjerning av muligheter for villcamping langs Aursjøveien vil bidra til å gi området ro og bedre reinens trekkmuligheter. Et langsiktig tiltak er å innføre ferdselsbegrensninger i en sone over Torbuhalsen om sommeren med unntak for bl.a. aktivitet i landbruksnæringen. Andre tiltak er å minske gjennomgangstrafikken fra Eikesdalen til Sunndal via Aursjøen ved å sanere den delen av Aursjøveien som går mellom Krøsbekken i Sunndal og hytteområdet ved Aursjøen i Molde.

3. Gjenopprette et funksjonelt trekk mellom Snøhetta øst og vest, sør for Aursjøen

Det foreslås campingforbud og fjerning av muligheter for villcamping langs Dalsidevegen med sideveier. Et forslag om å ikke brøyte opp Dalsidevegen fra Reindølkrysset og innover mot Aursjøen før 15. juni, og stenge den for allmenn motorferdsel 30. oktober fikk flertall i prosjektgruppa der mindretallet mener tiltaket vil få for store konsekvenser for landbruket, lokalbefolkningen og næringsdrivende.

4. Snøhetta Øst

For Snøhetta Øst foreslås tiltakene i to trinn, der man forslår å vurdere trinn 2 dersom trinn 1 viser seg å ikke være tilstrekkelig. I trinn 1 foreslås ferdselsrestriksjon i en sone vest for E6 over Dovrefjell, fra Høgsnyta i nord til Vålåsjøhøveien i sør, og til Leirpullan i vest, i tidsrommet fra 1. august til og med 28. februar. Begrensning av tillatelser til organisert ferdsel til et minimum er det mulig for nasjonalparkstyret å regulere og det foreslås å vurdere restriksjoner for ferdsel knyttet til moskus i en fremtidig forvaltningsplan for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Ferdselen med buss og øvrig trafikk på Snøheimvegen knyttet til aktiviteter langs aksen inn mot og ved Snøheim, bør begrenses til det minimale og styre ferdselen til Viewpoint Snøhetta. Ved å stenge og fjerne Reinheim turisthytte gjør en området mindre tilgjengelig for folk og området blir roligere. Kombinert med ferdselsrestriksjoner deler av året og fjerning av stimerking gjennom Stroplsjødalen vil dette tiltaket kunne skjerme området mer enn det er i dag og gi reinen muligheten til å bruke det friere. Det anbefales at det opprettes et forbud mot å avholde fuglehundprøver og trening av fuglehunder vest for E6 over Dovrefjell. Campingforbud og fjerning av muligheter for villcamping er også nevnt.

5. Vurdere endringer i bestandsforvaltningen som bidrar til å øke slaktevekter på kalv og bedre kalveproduksjon i tråd med de overordnede målene i bestandsforvaltningen

Tiltakene som er med i dette innsatsområdet: GPS- prosjekt, sikre ressurser til tellinger av villrein, utvikle ny bestandsmodell for Snøhetta inkludert å analysere Snøhetta øst og vest hver for seg.

6. Snøhetta Vest: Bedre trekkmuligheter innad i området og ivareta urørte områder

For å ivareta urørte områder og trekkpassasjer som villreinen bruker i dag foreslås det å ta planer om videre utbygging av alpinanlegg og hytteområder på Bjorli og i Eikesdalen ut av den gjeldende kommuneplanens arealdel. Flere enkelttiltak som er med: Kortere åpningstid på veien fra Eikesdalen til Aursjøen samt campingforbud og fjerning av muligheter for villcamping langs Aursjøveien med sideveier, stenging av veien inn Sandgrovbotn for allmenn motorferdsel samt innføring av sykkelforbud på Sandgrovbotnveien.

7. Arealplanlegging og arealforvaltning

Det må bli et bedre samarbeid mellom villreinnemnda, berørte kommuner og statsforvaltere i konkrete plansaker som berører Snøhetta villreinområde med randsoner. Det er viktig at rettsreglene tydeliggjøres for å forebygge tap av villreinens leveområder. Det bør derfor innføres statlige planbestemmelser som er juridisk bindene og som må

  • Forby ytterligere arealinngrep og arealendringer i fjellet til skade for villreinen.
  • Sikre buffersoner mot villreinområdene fri for hyttebygging.
  • Konsentrere næringsutvikling til bygdenære områder.

For at ikke situasjonen for den allerede pressa villreinen skal forverres ytterligere bør det ikke tillates bygd nye hytter, eller utvidelser av eksisterende hytter innenfor grensene til Snøhetta villreinområde. Det må ikke tillates mineralutvinning eller prøveboring etter mineraler og det må innføres et forbud mot konsesjonspliktig utbygging av vind- og solkraft i og innenfor grensene for nasjonalt villreinområde i Snøhetta.

8. Redusere negativ påvirkning på villrein

Å sikre funksjonalitet i trekk gjennom året, som tar høyde for variasjoner, mellom år og over tid, i populasjons- og klimatiske forhold er avgjørende for at området skal oppnå god tilstand. Med innføring av ferdselsrestriksjoner, campingforbud, stopp- og parkeringsforbud, begrensninger i tilgangen til å drive organisert ferdsel av ulike slag, mm. må en styrke muligheten til å drive oppsyn og forvaltning av områdene.

Et visst omfang av motorferdsel både sommer og vinter innenfor villreinens leveområder må påregnes, men en bør gå gjennom og se på gjeldende praksis og innskrenke dette til et absolutt minimum av hva som er nødvendig. Dette vil gi områdene og reinen mer ro.

Med bakgrunn i den negative utviklingen på kalvevekter i Snøhetta, vil det være viktig å få bedre forståelse for hvordan/hvorvidt parasittbelastning kan virke inn på villreinhelse og kalvevekter. Også med tanke på klimaendringer og mulige fremtidige sykdomsutbrudd vil det være viktig å begrense belastning med smittepunkt og redusere risiko for smittespredning.

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa har bestått av representanter for Dovre kommune, Lesja kommune, Oppdal kommune, Sunndal kommune, Snøhetta villreinutvalg, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, Innlandet fylkeskommune (stilte også på vegne av Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommuner), Nasjonalparkforvalter, Statsforvalterne i Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag. Norsk villreinsenter Nord deltar som sekretær.
Koordinerende gruppe har vært Statsforvalterne i Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag.

Statsforvalterens tilrådning

Statsforvalteren stiller seg bak hovedtrekkene i faggrunnlaget fra prosjektgruppa, men vil framheve de mest virkningsfulle tiltakene for Snøhetta villreinområde. Noen av disse er tiltak som prosjektgruppa foreslår som trinn 2 eller trinn 3 tiltak. Dette er også tiltak som kan få positive effekter for den genetiske variasjonen, for landskapsøkologiske sammenhenger og som tar hensyn til klimatilpasning ved at villreinen får tilgang på store nok områder.

• Legge E6 og jernbanen i tunnel mellom villreinområder.
• Sanering av deler av Aursjøvegen.
• Ferdselsreguleringer på Hjerkinnplatået og i Torbuhalsen.
• Vurdere moskusen sin framtid i villreinområdet.
• Stenging av Reinheim og Snøheim turisthytter og Snøheimvegen.

I tillegg ønsker Statsforvalteren å trekke frem noen hastetiltak som kan gi en umiddelbar effekt og kan gjennomføres uten en langvarig prosess:

• GPS-prosjekt – sikre finansiering for å merke og følge villrein før, under og etter gjennomføring av tiltak. Det er en av de beste metodene vi har for å måle effekter av tiltak. Er delvis igangsatt. Ansvarlig: Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.
• Redusere antall avganger av buss og øvrig trafikk på Snøheimvegen – Ansvarlig: Nasjonalparkstyret.
• Større begrensninger på organisert ferdsel i verneområdene – Ansvarlig: Nasjonalparkstyret.
• Justere åpne- og stengetider for veiene. Anbefalt åpningstid er 15. juni og stengetid 31. oktober. Ved en forsinket åpning vil man også forhindre at det brøytes veier i kalvingstiden. Ansvarlig: Veilagene og kommunene.
• Stenging av Viewpoint Snøhetta når det er villrein i området – Norsk villreinsenter Nord.

Høring av tiltaksplaner og videre prosess med stortingsmelding

Utkast til tiltaksplaner leveres til Miljødirektoratet den 1. desember 2023. Miljødirektoratet gjør sine vurderinger og oversender utkastene med faglige tilrådninger til Klima- og miljødepartementet (KLD) innen 15. desember 2023. KLD vil bearbeide utkastene og sende de ut på offentlig høring i løpet av 2024. De første tiltaksplanene forventes derfor å være godkjent sent 2024/tidlig 2025.
Stortingsmelding for villrein går parallelt og legges fram i løpet 2024.


Lenker:
Statsforvalterens tilrådning for Snøhetta
Prosess og organisering av arbeidet
Kronikk fra Statsforvalteren vinteren 2023
Lenke til egen nyhetssak: Mange gode tiltak for å redde villreinen på Dovre 
Lenke til egen nyhetssak: Tiltaksplan for Knutshø villreinområde 
Norsk villreinsenter: Villrein.no - Norsk villreinsenter - alt om villrein
Stortingsmelding om villrein: Regjeringa vil betre tilhøva for villrein i Noreg - regjeringen.no
Tiltaksplaner for villrein på Dovre: Utkast til tiltaksplan for villrein | Statsforvalteren i Trøndelag
Innspill til tiltaksplan Knutshø: Knutshø villreinområde | Statsforvalteren i Trøndelag

Tiltaksplaner for villrein i Snøhetta og Knutshø from Statsforvalteren i Trøndelag on Vimeo.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.