Mange gode tiltak for å redde villreinen på Dovrefjell

Foto: Simon Heier / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren oversender i dag prosjektgruppenes tiltaksplaner for villrein på Snøhetta og Knutshø til Miljødirektoratet. En tilrådning fra Statsforvalteren følger fagrapportene.

Publisert 01.12.2023

Hvorfor skal vi ta vare på villreinen?

Da isen trakk seg tilbake i Norge for omtrent ti tusen år siden, fulgte rein og mennesker etter. Jakt på rein var en måte å overleve på. I dag har villreinen forsvunnet fra det meste av Europa. Det er nesten bare Norge som har villrein igjen. Våre 20-25 000 individer er 90 % av den gjenværende europeiske bestanden av vill fjellrein. Det er Norges ansvar å vare på denne arten. Kunnskap viser at pilen nå peker nedover for villreinen. Regjeringen har derfor startet arbeidet med en stortingsmelding om villrein.

Statsforvalteren har ledet arbeidet med å utarbeide tiltaksplaner i hvert av de villreinområdene som sliter mest. Seks villreinområder får egen tiltaksplan. To av dem er på Dovre.

Den villeste villreinen

På Dovre lever noe av den villeste villreinen. Den er i slekt med den opprinnelige reinen som innvandret etter istida. Den er sky for forstyrrelser i fjellet. På oppdrag fra Miljødirektoratet har to prosjektgrupper foreslått tiltak som kan bedre situasjonen. Prosjektgruppene har bestått av kommuner, villreinutvalg, villreinnemnd, fylkeskommuner og Statsforvalter. Norsk villreinsenter har vært sekretariat for arbeidet.

Villreinområdene.jpg

Kart som viser de to villreinområdene Knutshø og Snøhetta på Dovre med kommuner. Kartet er utarbeidet av 2086 moh.

Tiltak

Det har kommet inn rundt 180 innspill til arbeidet i to åpne innspillsrunder. Alle innspill er vurdert og nøye avveid i gruppene. Kostnader og ulemper med tiltakene er beskrevet. Gruppen har jobbet med mål om å oppnå enighet om de tiltakene som foreslås. Dette arbeidet har nå resultert i til sammen femten tiltakspakker for begge villreinområdene. Tiltakene foreslås i trinn, der man går videre til neste trinn dersom de første tiltakene ikke har effekt.

De viktigste tiltakene som prosjektgruppen foreslår er:

  • Regulering av den frie ferdsel i deler av Snøhetta villreinområde deler av året.
  • Rivning av turisthytten Reinheim og fjerning av stier i Snøhetta villreinområde.
  • Regulering av motorferdsel både på barmark og vinterstid.
  • Stenging av to veier i Snøhetta (deler av Aursjøveien og Sandgrovbotnveien).
  • Endringer i bestandsforvaltningen – nytt bestandsmål.
  • Statlige planbestemmelser med større fokus på villrein.
  • Tiltak mot smitteoverføring ved saltsteinplasser i Knutshø.

- Statsforvalteren stiller seg bak prosjektgruppas grundige arbeid. Lokalkunnskap og kunnskap om villrein har vært viktig i arbeidet. I bearbeidingen videre blir det viktig at helheten i tiltaksplanene bevares. Det er kombinasjonen av mange tiltak sammen som skal redde villreinen på Dovre sier Line Lund Fjellvær, direktør ved klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Hva skjer videre?

Prosjektgruppas faggrunnlag blir nå oversendt til Miljødirektoratet, sammen med en tilrådning fra Statsforvalteren. Tiltaksplanene blir deretter oversendt til klima- og miljødepartementet. Departementet planlegger å sende tiltaksplanene på åpen høring i 2024.

Tiltaksplan for Snøhetta villreinområde
Tiltaksplan for Knutshø villreinområde 

Lenker til:
Prosess og organisering av arbeidet
Kronikk fra Statsforvalteren vinteren 2023
Norsk villreinsenter Villrein.no - Norsk villreinsenter - alt om villrein
Stortingsmelding om villrein Regjeringa vil betre tilhøva for villrein i Noreg - regjeringen.no

Tiltaksplaner for villrein i Snøhetta og Knutshø from Statsforvalteren i Trøndelag on Vimeo.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.