Knutshø villreinområde

Kartarbeid: Norsk villreinsenter Sør

Knutshø villreinområde ble i 2022 klassifisert til dårlig kvalitet, etter at delnorm 1 ble satt til dårlig (rød), delnorm 2 til god (grønn) og delnorm til 3 til middels kvalitet (gul).

Hva er kvalitetsnormen?

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet. Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer; 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning.

Klassifiseringen vil gi tydelige signal om hvilke faktorer som er de største utfordringene for hvert enkelt villreinområde. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale villreinområdene skal ha god kvalitet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.12.2023

Tiltaksplan for Knutshø villreinområde

Knutshø villreinområde er oppdelt av mange veier. - Kan kjøringen på veien begrenses slik at villreinen tør å krysse veiene oftere og bruke en større del av området til beite, spør Line Lund Fjellvær, direktør ved klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.


Publisert 03.07.2023

Følg prosessen og se innkomne innspill

I forbindelse med utarbeidelse av et utkast til tiltaksplan for Knutshø villreinområde så har vi fått inn mange innspill fra 1. april til og med 1. juni. Vi har sortert disse grovt og vil nå legge ut innkomne innspill på tiltak og en kort beskrivelse. Det er ikke gjort et utvalg av aktuelle tiltak pr. dags dato. Innspillene er levert av alt fra privatpersoner, organisasjoner og offentlige instanser. Innspillene kommer i tilfeldig rekkefølge.


Publisert 26.05.2023

Reviderte konsesjonsvilkår i Einunnavassdraget, Glomma og Renavassdraget

— Vi pålegger regulanten innbetaling til et villreinfond med mål om å bedre levekårene for villreinen i Knutshø villreinområde. Vi innfører ikke nye magasinrestriksjoner her, siden dette er svært viktige magasiner som bidrar med både flomdemping og verdifull regulering. Vi endrer heller ikke minstevannføringen i vassdragene, ettersom reglementet for slipp av minstevannføring i Glomma ble oppdatert i 2015, sier olje- og energiminister Terje Aasland.


Kontaktpersoner

Her kan du komme med innspill:

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villreinen i Knutshø villreinområde.

Det ønskes innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever nærmere utredning og planlegging, tiltak som krever endring i lov eller forskrift, samt konsekvenser av tiltak.

I denne omgangen vil denne nettsiden ta imot nye innspill, kommentarer og vurderinger av allerede innkomne innspill frem til 10. august. Det er mulig å sende inn flere innspill underveis.

Avgi innspill / kommentarer / vurderinger her

Innspillsrunden er nå stengt


Her kan du avgi innspill på vegne av deg selv, en virksomhet eller organisasjon. Alle innspill går gjennom en saksbehandler før de blir synlige på våre nettsider. Svar som inneholder trusler eller æreskrenkelser blir ikke lagt ut.

Innspillene regnes som offentlig informasjon, og alle innspill som kommer inn vil bli publisert under. Du kan levere innspillet anonymt dersom du huker av for det.

Avgitte innspill