Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir

 

Skog og skogbruk i Trøndelag

Det produktivt skogarealet i Trøndelag hvor det kan drives skogbruk er på over 10,3 millioner dekar. På dette arealet er stående volum og årlig tilvekst  i dag henholdsvis 100,3 og 3,1 millioner kubikkmeter.

Fylkets stående volum representerer et karbonlager som omregnet i atmosfærisk CO2 er på hele 174,6 millioner tonn. Lageret øker med ca 3,3 millioner tonn pr år. Karbonet i døde trær kommer i tillegg. Klimagassutslippene i Trøndelag er til sammenligning ca 3 millioner tonn CO2/år.

Et aktivt skogbruk gjennom nærmere 100 år er årsaken til at stående volum og årlig tilvekst er mer enn doblet siden 1920.  Årlig hogst for salg var i 2022 på  0,85 millioner kubikkmeter. Årsaken til at det hogges mindre enn tilveksten er at tilveksten er størst i skogens yngre årsklasser. Når denne skogen er utvokst er det duket for å øke hogsten  i Trøndelag til et nivå vi aldri tidligere har opplevd. Alt dette takket være skogplanteaktiviteten de siste 60 årene.

En omfattende og variert skogindustri i Trøndelag etterspør alt lokalt virke. Dette gjør skogbrukets verdikjede i Trøndelag unik i nasjonal sammenheng. For Statsforvalteren i Trøndelag er det en prioritert oppgave å påse at skognæringas store verdiskaping i fylket ikke skjer på bekostning av en bærekraftig bruk av skogressursen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.02.2024

Utlysning av tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2024

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfristen er 15. april 2024.


Publisert 07.02.2024

Ønsker konkrete miljøkrav i skogbruksloven

Statsforvalteren i Trøndelag mener at dagens skogbrukslov er for utydelig når det gjelder miljøhensyn og hvilke krav og plikter som gjelder, ved hogst og annen aktivitet i skogen, og ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreta en revidering av lovgivningen.


Publisert 17.01.2024

Ny aktivitetsstatistikk for skogbruket i Trøndelag i 2023

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. Sammenliknet med 2022 gikk aktiviteten i skogen noe ned i 2023 på alle områder statistikken vår omfatter.


Publisert 12.01.2024

Reguleringsplikt for landbruksveier

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har nå kommet med en tolkningsuttalelse om reguleringsplikt for landbruksveier. KDD slår fast at Plan- og bygningsloven (PBL) ikke inneholder noe generelt unntak fra reguleringsplikten for landbruksveger. Dette innebærer at kommunen i hver enkelt landbruksvegsak må gjøre en vurdering av om tiltaket er så omfattende at det må utarbeides en reguleringsplan.


Publisert 10.01.2024

Ny hovedplan for skogbruksplanlegging 2024-2037

Statsforvalteren i Trøndelag har nylig fastsatt ny hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer for Trøndelag for perioden 2024-2037


Publisert 08.03.2023

Utlysning av kystskogmidler 2023

Utlysning av årets kystskogmidler er publisert.


Publisert 07.02.2023

Utlysning av tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler 2023

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfristen er 1. april 2023.


Publisert 24.01.2023

Oppdatert statistikk for aktiviteten i skogbruket i Trøndelag 2022

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. Avvirkningen gikk ned, mens skogkulturaktiviteten gikk opp sammenliknet med 2021. Vi ser at situasjonen i skogbruket er på veg tilbake til normalen etter to år preget av coronapandemien.


Publisert 23.01.2023

Oppdatert statistikk for aktiviteten i skogbruket i Trøndelag 2021

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. 2021 ble et år preget av Covid19-pandemien, også i skogbruket, med mangel på arbeidskraft og ekstraordinære tilskuddsordninger. Avvirkningen gikk opp, mens skogkulturaktiviteten gikk ned sammenliknet med 2020.


Publisert 22.11.2022

Skogsamling i Namsos 2022

Nettverkssamling i regi av Skogsatsing Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag ble i år avhold 15. til 16. november i Namsos. I tillegg til interessante foredrag innendørs, ble det arrangert en utferd til Spjutnes og Kvatninga i strålende høstsol.