Utlysning av tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler 2023

Illustrasjonsbilde av råtten stubbe foran granstammer
Foto: Elisabeth Heggelund.

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd fra fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfristen er 1. april 2023.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.02.2023

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Statsforvalteren i Trøndelag vil i 2023 prioritere søknader som tematisk ligger innenfor et eller flere av de tre innsatsområende i Regionalt skog- og klimaprogram 2022-2024. Dette utelukker ikke at andre gode søknader kan få støtte. Innsatsområdene i RSK er:

  1. Framtidig virkesproduksjon, karbonopptak, og -lagring
  2. Tilgang på hogstmoden skog på kort sikt
  3. Ivaretakelse av miljøhensyn

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til drift. Vi oppfordrer til at tiltak organiseres som et eget prosjekt. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav om rapportering og egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Tilskuddspotten for 2023 er inntil kr 400.000. Av det har vi satt av 50.000 kr til informasjonstiltak som fremmer interessen for skogbruk som ideelle organisasjoner kan søke på.


Statsforvalteren i Trøndelag vil i utgangspunktet ikke forplikte oss til medfinansiering med rentemidler i langvarige prosjekter, men særlig gode prosjekter kan likevel vurderes. Det oppfordres til å avgrense søknadene til å omhandle tiltak som skal gjennomføres i 2023 og 2024.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • kortfattet beskrivelse av prosjektet eller tiltaket
  • enkel fremdriftsplan
  • informasjon om prosjektorganisering
  • kostnadsoverslag og finansieringsplan
  • søknadsbeløp
  • plan for rapportering og hvordan resultatene skal formidles

Søknad sendes innen 1. april 2023 til:
sftlpost@statsforvalteren.no
Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2023, refnr 2023/1875

Før tilskuddet blir utbetalt må det sendes inn en utbetalingsanmodning som skal inneholde et godkjent regnskap som viser hvordan midlene er blitt brukt. Statsforvalteren kan kontrollere regnskap og be om innsyn i bilag. Dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tildelingen kan støtte helt eller delvis trekkes tilbake.

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene.

Om skogfond og rentemidler


Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra.
Skogeieren har ikke krav på renter av skogfondet, men rentene brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Bruken av rentemidlene fordeles mellom kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.
Skogfondsordningen og bruk av skogfondets rentemidler reguleres av forskrift om skogfond o.a.
Bruken av de fylkesinntrukne rentemidlene i Trøndelag skjer etter et budsjett godkjent av Landbruksdirektoratet. Rentemidlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som tilskudd til prosjekter etter søknad. I budsjettet for 2023 er inntil kr 400.000,- av de fylkesinntrukne rentemidlene avsatt til tilskudd som det kan søkes på.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.