Ny hovedplan for skogbruksplanlegging 2024-2037

Foto: Johanna S. Steen

Statsforvalteren i Trøndelag har nylig fastsatt ny hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer for Trøndelag for perioden 2024-2037

Publisert 10.01.2024

En skogbruksplan med miljøregistreringer er det viktigste verktøyet skogeieren har for å forvalte skogressursene og miljøverdiene på sin eiendom, og er en forutsetning for at skogeieren skal utføre sin næringsvirksomhet basert på god kunnskap om ressursene og miljøverdier. Gyldige miljøregistreringer er en forutsetning for å kunne selge sertifisert tømmer. 

Hovedplanen trekker opp hovedlinjene for skogbruksplanleggingen i fylket  i de neste 10 år. Den består av en statusoversikt, en konkret handlingsplan for framdrift i aktuelle områder de nærmeste 3-4 årene, og en skisse til framdrift i den resterende delen av 10-årsperioden.

Hovedplanen skal reflektere skogeiernes og skogbrukets behov for nye skogbruksplaner. Skogeiernes organisasjoner, tømmerkjøpere, kommunene og andre sentrale aktører har derfor hatt mulighet til å komme med innspill undervegs i arbeidet med hovedplanen.

Hovedplanen underbygger det store tilskuddsbehovet som fylket har til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Hovedplanen har ambisiøse mål med hensyn til arealer og antall prosjekter. Dette er imidlertid helt nødvendig for å kunne tilby skogeierne oppdaterte ressursoversikter og for å tritt med kravet om at miljøregistreringer skal ettergås senest etter 15 år.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.