Ny aktivitetsstatistikk for skogbruket i Trøndelag i 2023

Foto: Anne Solstad/ Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. Sammenliknet med 2022 gikk aktiviteten i skogen noe ned i 2023 på alle områder statistikken vår omfatter.

Publisert 17.01.2024

UNDER UTARBEIDELSE

Skogkultur


I 2023 ble det plantet 4,55 millioner planter (derav 164 000 planter til suppleringsplanting), i all hovedsak granplanter. Det er en nedgang på 7% fra 2022, som hadde den høyeste planteaktiviteten på 20 år.
Markberedningen ble nesten halvert fra 2022 til 2023, og er nå på det laveste nivået som er registrert siden år 2000, med kun 1681 dekar innmeldt markberedning. Ungskogpleieaktiviteten holdt seg på omtrent samme nivået som fjoråret, med en liten nedgang på 3%. Utført ungskogpleie i Trøndelag har vært synkende siden 2014, og er mye lavere enn behovet. Ungskogpleie er viktig for å sikre god virkeskvalitet og stabilitet i framtidsskogen.

 

Veg og avvirkning


I 2023 ble det ferdigstilt nesten 33 km skogsbilveg. Det ble ikke innmeldt en eneste ferdig traktorveg. Til tross for gode tømmerpriser, ble det en liten nedgang i avvirkningen i 2023 sammenliknet med 2022. Det ble i alt meldt inn 800 000 m3 tømmer, noe som er 5% mindre enn året før.

 

Hvor er tallene hentet fra?

Når en skogeier gjør et tiltak i skogen, f.eks. nyplanting, melder hen inn tiltaket og får refundert kostnaden fra skogfondet. I tillegg til de offisielle tallene basert på Skogfondsordningen, vil det alltid være en liten andel skogeiere som ikke melder inn tiltaket via Skogfondsordningen av ulike årsaker. Det vil i hovedsak dreie seg om mindre tiltak, og derfor ha liten innvirkning på statistikken. Vi samler statistikken i en exceltabell, hvor man i tillegg til statistikk på fylkesnivå kan se statistikk på kommune- og regionnivå. Exceltabellen med statistikken finner her.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.