Miljøtiltak

Oppdatert 08.04.2024

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvaltaren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvaltaren skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meirFann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 19.06.2024

Oppdatert veileder for regionale miljøtilskot

Økte satsar for nokre ordningar som følge av jordbruksavtalen.


Publisert 06.09.2022

Kandidater til kulturlandskapsprisen 2022 - fornyet utlysning

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag ønsker flere kandidater til "Kulturlandskapsprisen 2022".  

Kulturlandskapsprisen 2022 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag.  


Publisert 09.08.2022

Utsatt spredefrist til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag

Mye nedbør i juli og første halvdel av august har medført behov for forlenget frist for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag. Fristen er forlenget med 7 dager til 17. august. 


Publisert 08.02.2022

Endelege satsar regionale miljøtilskot Trøndelag 2021

Dei endelege satsane for regionalt miljøtilskot for 2021 er no satt. Satsane ligg under menyen til høgre.


Publisert 22.06.2021

Endringar i regionale miljøtilskot for 2021

Jordbruksoppgjeret for 2021 vart vedtatt i Stortinget fredag 17. juni. Dette medførte endringar i setertilskota og at ordninga med tilskot til klimarådgiving vart avklara.

Her kan du lese meir om desse endringane. 

 


Publisert 21.04.2021

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2021

Det er noen endringer i de regionale miljøtilskuddene fra 2020 til 2021.


Publisert 12.02.2020

Kulturlandskapsprosjektet i Sør-Trøndelag

 


Publisert 05.07.2019

Fylkesmannen besøkte Beitlandet

Fylkesmann Frank Jenssen var i går på besøk til kulturlandskapsprisvinnarar Heidi og Trond Olav Beitland i Forradal i Stjørdal.


Publisert 06.06.2018

Jordbruksavtalen gir endringer i Regionalt miljøtilskudd for 2018

Jordbruksavtalen økte ramma for RMP-tilskuddet til Trøndelag fra 55,9 millioner til 63,1 millioner kroner. Årsaken til økning er spesifisert til 0,5 mill. til friareal for kortnebbgås og 3,3 mill. til bratt areal. Resten er generelt tillegg. Jordbruksavtalen sier også at alle fylker skal innføre tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og at fylkene kan vurdere å ta inn igjen tilskudd til utsatt jordarbeiding erosjonsklasse 1 og 2 i «andre områder».