Drenering

God drenering er avgjørende for å øke matproduksjonen i årene som kommer. Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen for drenering i jordbruket.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Tilskuddsatser

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 4 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 61 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 4 000 kroner per dekar.

Søknad

Du finner lenke til søknadsskjema for tilskudd til drenering på nettsidene til Landbruksdirektoratet; se link i høyre marg. Søknad sendes via Altinn. 

Kommunen behandler din søknad. Kommunen kan ha søknadsfrist, ellers er det løpende saksbehandling. For mer informasjon om ordningen kontakt din kommune, eller se mer informasjon på nettsidene til Landbruksdirektoratet. Du finner lenke til Landbruksdirektoratet til høyre i bildet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.