Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2021

Det er noen endringer i de regionale miljøtilskuddene fra 2020 til 2021.

Publisert 21.04.2021

Det innføres to nye ordninger, miljøtilskudd til soner for pollinerende insekter og miljøtilskudd for klimarådgiving. Ordninga for klimarådgiving er ikke klar enda, siden den skal avklares i årets jordbruksavtale. I 2021 innføres nye erosjonsrisikokart, noe som gjør at ordninga med ingen jordarbeiding om høsten blir endra en del. De øvrige ordningene er ikke endra fra 2020 og foreløpige satser er som i 2020, med unntak av for grasdekt kantsone i åker, der tilskuddet er redusert fra 35 kr til 25 kr per meter.

Sone for pollinerende insekter
For å bedre betingelsene for pollinerende insekter etableres ei tilskuddsordning for å så blomstrende vekster som gir nektar og pollen til insektene. Det skal her sås ei stripe med ettårig eller flerårige blomstrende vekster langs kant eller gjennom kornåker, potet eller grønnsaker. Ordninga gjelder ikke grasarealer. Denne sonen kan enten sås alene som ei minimum to meter brei stripe eller sås sammen med grasdekt vannveg eller grasdekt kantsone i hele denne sonens bredde. Dersom pollinatorsonen sås alene er tilskuddet 10 kr per meter, mens dersom den sås sammen med grasdekt vannveg eller kantsone er det 5 kr per meter. Hvert foretak kan maksimalt få tilskudd til 3000 meter pollinatorsone.

Ingen jordarbeiding om høsten - ny klassifisering av erosjonsrisiko
Den nye metoden for klassifisering av erosjonsrisiko er tatt i bruk i år. Dette medfører relativt store endringer i klassifiseringa og i hovedsak at erosjonsrisikoklassene er blitt lavere enn tidligere. I tillegg er det for erosjonsklasse 1 og erosjonsklasse 2 lagt inn en klasse med «dråg» (dalsøkk) for å skille mellom areal som har mye dalsøkk, og dermed stor fare for erosjon, og arealer med lite dalsøkk. Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten får derfor i 2021 seks forskjellige klasser mot fire klasser tidligere. I tillegg er arealene som før delt i «prioriterte områder» og «andre områder».

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.