Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Sjå hovudtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) Skogeiere med minst 10 dekar skog
Løpande Tilskudd til sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapene Kommunene som tilhører et helsefellesskap.
Løpande Tilskudd til tiltak i beiteområder Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. I enkelte tilfeller også enkeltpersonsforetak.
01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær Næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
17. nov Tilskudd til digital hjemmeundervisning Elever, lærlinger og lærekandidater
16. nov Tilskudd til drift av beitelag Beitelag i Troms og Finnmark
15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk Skoleeiere
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Løpande Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Kommuner
Løpande Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket Skogeiere med minst 10 da produktiv skog
31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold Gårdbrukere som kan søke produksjonstilskudd
15. okt Produksjonstilskudd del 2 Gårdbrukere i Troms og Finnmark
15. okt Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket organisasjoner, kommuner, Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
01. okt Prosjektmidler til norsk-russisk helsesamarbeid Organisasjoner/prosjektledere
20. sep Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke for sårbare eldre) Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
20. sep Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre) Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
01. sep Tilskudd til NAV-kontor for økt behov for sosiale tjenester NAV-kontorer
30. jun Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
29. jun Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer Personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer
24. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).
17. apr Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk Skoler og lærere i Troms og Finnmark
16. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022 Skoler og lærere i Troms og Finnmark
01. apr Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
29. mar Søk prosjektstøtte til klima- og miljøtiltak i jordbruket - forlenget frist til 29. mars Næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten
15. mar Produksjonstilskudd del 1 Gårdbrukere i Troms og Finnmark
01. mar Svømmeopplæring for barnehagebarn Barnehagebarn fra 4 til 6 år
01. mar Kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. mar Innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2020 Kommuner
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Pasienter og pårørende i kommunehelsetjenesten
01. mar Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming Ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemming.
01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
25. feb Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester Kommuner, veterinærer, lokalstyre og Sysselmann
15. feb Prosjektskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret NAV-kontor i Troms og Finnmark
Søknadsfrist Tittel
Sjå hovudtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket)
Løpande Tilskudd til sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapene
Løpande Tilskudd til tiltak i beiteområder
01. des Kompenserer fastlegenes sykefravær
17. nov Tilskudd til digital hjemmeundervisning
16. nov Tilskudd til drift av beitelag
15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk
15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
Løpande Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
Løpande Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket
31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold
15. okt Produksjonstilskudd del 2
15. okt Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket
01. okt Prosjektmidler til norsk-russisk helsesamarbeid
20. sep Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke for sårbare eldre)
20. sep Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)
01. sep Tilskudd til NAV-kontor for økt behov for sosiale tjenester
30. jun Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
29. jun Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer
24. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
17. apr Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk
16. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022
01. apr Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
29. mar Søk prosjektstøtte til klima- og miljøtiltak i jordbruket - forlenget frist til 29. mars
15. mar Produksjonstilskudd del 1
01. mar Svømmeopplæring for barnehagebarn
01. mar Kommunalt rusarbeid
01. mar Innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2020
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov
01. mar Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming
01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
25. feb Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester
15. feb Prosjektskjønn
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret