Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. I enkelte tilfeller også enkeltpersonsforetak.
Ansvarlig:
Kommunene
Hvem kan søke:
Beitelag og andre med organsiert samarbeid om beiting

Fra 2020 forvalter kommunene tilskudd til tiltak i beiteområder. Søknadsfrist og retningslinjer for tilskuddsordningen fastsettes av hver kommune.

Publisert 26.06.2020

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak.

Det kan gis tilskudd til:

✓ Faste installasjoner (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag)

✓ Utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag)

✓ Elektronisk overvåkingsutstyr (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag)

✓ Tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag)


Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger som er registrert i enhetsregisteret, som har næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planlegger tilretteleggingstiltak i beiteområder. I områder der det ikke ligger til rette for samarbeid kan landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd få tilskudd.


Hvordan søke?

Søknaden sendes til kommuen elektronisk via Altinn.  Dersom du ikke har tilgang på Altinn kan du bruke dette søknadsskjemaet.

Mer informasjon om ordningen finnes hos Landbruksdirektoratet eller ved å ta kontakt med din kommune. 

 

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. I enkelte tilfeller også enkeltpersonsforetak.
Ansvarlig:
Kommunene
Hvem kan søke:
Beitelag og andre med organsiert samarbeid om beiting