Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket)

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Skogeiere med minst 10 dekar skog
Ansvarlig:
Kommunene
Hvem kan søke:
Skogeiere med minst 10 dekar skog

Du kan søke om tilskudd til skogkulturarbeid og kvalitetsutvikling av skog.

Publisert 01.07.2020

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 4 kan det gis tilskudd for å stimulere til utvikling av kvalitetsskog, herunder

  • foryngelsestiltak som planting, såing og markberedning
  • ungskogpleie
  • stammekvisting
  • tynning (dekke underskudd)
  • gjødsling av skog

 Det skal ikke gis tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd.

Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Statsforvalteren og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist. Skjema ligger hos Landbruksdirektoratet. 

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Skogeiere med minst 10 dekar skog
Ansvarlig:
Kommunene
Hvem kan søke:
Skogeiere med minst 10 dekar skog