Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 25.05.2023

Sensor: Veiledning for reiseregning

Her kommer det litt informasjon om hvordan du som sensor fyller ut reiseregning etter sensorskolering og fellessensur. Informasjonen er ment for de som ikke har erfaring med utfylling av reiseregningen fra DFØ (Direktoratet for statlig økonomistyring). 


Publisert 15.05.2023

Tilsyn med Bærum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Bærum kommune. Temaet for tilsynet er om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder krav til saksbehandlingstid ved PPTs utarbeidelse av sakkyndige vurderinger, samt kommunens utarbeidelse av vedtak om spesialundervisning.


Publisert 03.05.2023

Kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen

Udir har laget en kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen for å støtte lærere, skoleledere og skoleeiere.


Publisert 21.04.2023

Tilsyn med Indre Østfold kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Indre Østfold kommune og Knapstad barne- og ungdomsskole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats. 


Publisert 19.04.2023

Tilsyn med Hol kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Hol kommune og Hallingskarvet skole. Temaet for tilsynet er Tidlig innsats for elever på 1. til 4. trinn.


Publisert 17.04.2023

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2023

Vi oppfordrer skoleeiere til å foreslå kandidater blant grunnskoler og videregående skoler i Oslo og Viken.


Publisert 17.04.2023

Forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter

Vi oppfordrer skoleeiere og privatskoler til å delta i et nasjonalt forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter. Søknadsfrist: 25. mai 2023.


Publisert 13.04.2023

Oppdaterte veiledere ved klage på sluttvurdering i fag i grunnskolen

Vi har oppdatert våre veiledere til skoler og elever og foresatte for våren 2023.


Publisert 28.02.2023

Korreksjonsordningen – Rapportering av individdata for privatskoler

Alle private grunnskoler i Norge, som mottar statstilskudd etter privatskoleloven, skal rapportere individdata for sine elever fordelt på hjemkommune en gang i året.


Publisert 02.02.2023

Oppdaterte retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis

Utdanningsdirektoratet har oppdatert retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis.