Tilsyn med Kongsberg kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Kongsberg kommune. Temaet for tilsynet er bruk av alternative opplæringsarenaer.

Publisert 25.08.2023

I tilsynet har vi sett at det er et godt samarbeid mellom Kongsberg kommune og tilbyderne av alternative opplæringsarenaer, og at kommunen er godt kjent med innholdet i det tilbudet som enkeltelever får av tilbyderen. Vi ser at det er tett samarbeid mellom eleven/foresatte, skolen og PPT-OT i prosessen der man vurderer å benytte seg av en alternativ opplæringsarena. Tilsynet viser også at PPT-OT gjør grundige undersøkelser av elevens behov, utviklingsmuligheter og realistiske opplæringsmål. Videre er PPT-OT tydelige på at alternativ opplæringsarena skal være for de få, og at dette ikke er aktuelt før andre typer tiltak, i klasserommet eller på skolens egen arena, er forsøkt.

I tilsynet ser vi imidlertid at det er flere elever som har opplæring på en alternativ arena, uten at dette fremgår av vedtaket om spesialundervisning. Generelt sier vedtakene lite eller ingenting når det kommer til innholdet i opplæringen på den alternative arenaen. Videre mener vi at verken vedtakene eller de sakkyndige vurderingene gir tilstrekkelige begrunnelser for hvorfor opplæring på en alternativ arena er nødvendig og til den enkelte elevens beste.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Kongsberg kommune har på dette temaet og hvilke regelverksbrudd de må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens hjemmeside.