Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


26.05.2023

Elever skal få mulighet til annullering

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.


25.05.2023

Sensor: Veiledning for reiseregning

Her kommer det litt informasjon om hvordan du som sensor fyller ut reiseregning etter sensorskolering og fellessensur. Informasjonen er ment for de som ikke har erfaring med utfylling av reiseregningen fra DFØ (Direktoratet for statlig økonomistyring). 


16.05.2023

Informasjon om rapportering 2022 – tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole

Innen 14. juni skal det rapporteres på midler som ble utbetalt i 2022 for tiltak barnehage- og skoleåret 2022/23.


15.05.2023

Tilsyn med Bærum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Bærum kommune. Temaet for tilsynet er om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder krav til saksbehandlingstid ved PPTs utarbeidelse av sakkyndige vurderinger, samt kommunens utarbeidelse av vedtak om spesialundervisning.


12.05.2023

Tilskudd til kompetanseutvikling for arbeid med samisk innhold i barnehagen

Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Oslo og Viken kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens arbeid med samisk innhold.

 


12.05.2023

Flere unge er bekymret for å bli tatt ut av landet mot sin vilje

Offentlige tjenester og skoler har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet og plikter å hjelpe barn og unge som er utsatt.


11.05.2023

Tilsyn med Oslo kommune Bydel Nordre Aker på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune Bydel Nordre Aker. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.


11.05.2023

Eksamensperiode – hvilke regler gjelder for de elevene som ikke skal ha eksamen?

Statsforvalteren får henvendelser fra foreldre om at elever får korte skoledager og hele dager med hjemmeoppgaver som skal løses på egen hånd når elever ved skolen skal ha eksamen.


10.05.2023

Tilsyn med Nesodden kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Nesodden kommune. Temaet for tilsynet er grunnskoleopplæring for voksne.

 


05.05.2023, Endra 08.05.2023

Erfaringskonferanser: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer vi til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel