Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


14.10.2021

Tilsyn med Oslo kommune Bydel Stovner på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune Bydel Stovner som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven §§ 31 - 35, forvaltningsloven §§ 2, 11 a, 17, 23, 24, 25 og 27 og barnekonvensjonen artikkel 3.


11.10.2021

Bufdirs barnevernkonferanse 17.november 2021

  • Hvordan vil barnevernreformen påvirke arbeidet med barns oppvekstvilkår i din kommune?
  • Hvordan har andre kommuner forberedt seg på reformen?

01.10.2021

Lederkonferanse - CRPD

Hva betyr FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) for din kommune?»


24.09.2021

Felles nasjonalt tilsyn med Nordre Follo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Nordre Follo kommune – Ski ungdomsskole. Temaet for tilsynet er spesialundervisning – fatte vedtak om spesialundervisning.


24.09.2021

Avslutning av tilsyn om lærernormen

Tilsynene om Lærernormen er nå i sin avsluttende fase.


20.09.2021, Oppdatert 20.09.2021

Digital regelverksamling på barnehage- og skoleområdet - Vi vil ha flere deltakere

Vi inviterer til samling om sentrale deler av regelverket på barnehage- og skoleområdet. Første del av samlingen vil være felles for barnehage og skole, mens andre del gjennomføres delt. Vi har mange ledige plasser og åpner derfor opp for at alle ansatte innenfor målgruppen kan melde seg på.


15.09.2021

Samisk opplæring | Sámegiela oahpahus

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.


09.09.2021

Tilsyn med Lillestrøm kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lillestrøm kommune og Kjeller skole. Temaet for tilsynet er spesialundervisning.


07.09.2021

Tilsyn med Oslo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune og Uranienborg skole. Temaet for tilsynet er kommunens internkontroll på varsling- og undersøkelsesplikten i skolemiljøsaker.


06.09.2021, Oppdatert 28.09.2021

Husk påmeldingsfrist 1. oktober: Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til samling for kommunalsjefer for barnehage og skole. Samlingen skal gi faglig påfyll og bidra til dialog og diskusjoner om aktuelle temaer på tvers av barnehage og skole.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel