Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


23.02.2024

Søk om tilskudd til skolebibliotek 2024

Kommuner kan søke Udir om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering i grunnskolen.


22.02.2024

Meld deg på nasjonal konferanse om fagfornyelsen

Udir inviterer lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og videregående skole til konferanse om fagfornyelsen 18. april 2024. Påmeldingsfrist: 5. april 2024.


22.02.2024

Videreutdanning - bekreft deltakelse for å få utbetalt midler våren 2024

Barnehage- og skoleeiere må innen 15. mars bekrefte deltakelse i Utdanningsdirektoratet sitt søknadssystemet for vårsemesteret 2024.


20.02.2024

Ny opplæringslov: Informasjon og veiledning

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som etter planen skal tre i kraft 1. august 2024. Ny forskrift til loven har vært på høring og vil tre i kraft fra samme tidspunkt. Det er også vedtatt flere endringer i privatskoleloven. Følg med på informasjon om den nye loven på nettsidene til Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren.


19.02.2024, Oppdatert 26.02.2024

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold og bydeler i Oslo kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Søknadsfrist er 31. mai 2024.


14.02.2024

Frivillige kartleggingsprøver for 1. trinn – påmeldingen er åpen

Nå kan alle skoler melde på elever til kartleggingsprøver.


07.02.2024

Veileder fra Udir: Anbefalinger om regulering av mobiler og smartklokker i skolen

Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet.


07.02.2024

Korreksjonsordningen – Rapportering av individdata for privatskoler

Alle private grunnskoler i Norge, som mottar statstilskudd etter privatskoleloven, skal rapportere individdata for sine elever fordelt på hjemkommune en gang i året.


06.02.2024

Husk påmelding til testeksamen

Våren 2024 er det obligatorisk for alle videregående skoler å gjennomføre testeksamen. Grunnskolene oppfordres også til å benytte muligheten. Påmelding fra 8. februar og fra 21. mars.


05.02.2024

Videreutdanning 2024 – søknadssystemet hos Udir er åpent

Lærere, rektorer, barnehagelærere, styrere og andre kan søke om videreutdanning. Søknadsfrist: 1. mars 2024.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel