Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.05.2022

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

11.08.2022

Klar for nye utfordringer? Bli sensor i grunnskole eller videregående opplæring!

Er du faglig dyktig? Har du god innsikt i læreplanene? Har du god arbeidskapasitet og samarbeidsevne? Dersom du kan svare ja på disse spørsmålene bør du lese videre. Vi trenger deg til sensoroppdrag!


11.08.2022

Tilsyn med Gjerdrum kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Gjerdrum kommune. Temaet for tilsynet er barnehagemyndighetens praksis ved behandling av søknad om dispensasjon fra utdanningskravet, jf. forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. 


11.08.2022

Tilsyn med Ringerike kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Ringerike kommune som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp.


08.07.2022

Endringer i lover og forskrifter fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har laget en oversikt over endringer i lover og forskrifter på utdanningsområdet som trådte i kraft 1. juli 2022.


29.06.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover som trer i kraft 1. august 2022.

Lovendringene er uavhengig av alder og gjelder alle med behov for velferdstjenester, med unntak av barnekoordinator som gjelder for de under 18 år.  


29.06.2022

Samling for kommunalsjefer for barnehage og skole i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til samling for kommunalsjefer for barnehage og skole. Samlingen skal gi faglig påfyll og bidra til dialog og diskusjoner om aktuelle temaer på tvers av barnehage og skole.


27.06.2022

Levende læring med skolehagen

Skolehagen er en unik møteplass og læringsarena for deltagerne i skolesamfunnet. 


15.06.2022

Nytt til barnehagestart høsten 2022

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over endringer og nyheter for barnehager.


15.06.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole.


13.06.2022

En videregående opplæring hvor elevene fullfører og kvalifiseres

Det er viktig at elever i videregående opplæring får mulighet til å fullføre og blir kvalifisert til læreplass, arbeid, utdanning og livslang læring. Slik vil regjeringen skape et bærekraftig velferdssamfunn for alle og gode liv for den enkelte.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel