Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Spørsmål fra kommunene og Statsforvalterens svar. 

09.06.2021

Analysebrett for tall og statistikk på utdanningsområdet

Utdanningsdirektoratet publiserte 8. juni et analysebrett som på en enkel og visuell måte presenterer statistikk og fakta på barnehage- og skolefeltet.


08.06.2021

Tilsyn med Moss kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Moss kommune og (Åvangen skole). Temaet for tilsynet er spesialundervisning.


04.06.2021

Tilsyn med Lunner kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lunner kommune. Temaet for tilsynet var særskilt språkopplæring.


03.06.2021

"Hele Norge svømmer" - søk midler til svømmeopplæring!

«Hele Norge svømmer» går av stabelen 5. juni og skal fremme trygg vannglede. Statsforvalteren i Oslo og Viken henger seg på, og minner om at vi fortsatt har midler igjen til svømmeopplæring.


03.06.2021

Tilsyn med Halden kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Halden kommune som barnehagemyndighet. Tilsynet har som formål å kontrollere om barnehagemyndigheten oppfyller kravene i regelverket når det gjelder å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk, med spesielt fokus på risikovurderinger, valg av virkemidlene tilsyn og veiledning, og oppfølging etter tilsyn og veiledning.


31.05.2021

NB: AVLYST!       Utdanningsdirektoratet arrangerer webinar om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk er et av flere tiltak som skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger det, enten de går i barnehage eller videregående skole.


27.05.2021

Felles nasjonalt tilsyn med Aurskog-Høland kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Aurskog-Høland kommune – Bråte skole. Temaet for tilsynet er spesialundervisning – fatte vedtak om spesialundervisning.


25.05.2021

Tilsyn med Rælingen kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Rælingen kommune. Temaet for tilsynet er grunnskoleopplæring for voksne.


14.05.2021

Utarbeider tiltak mot tapt læring

Regjeringen har bedt en arbeidsgruppe foreslå konkrete tiltak for å ta igjen barn og unges tapte faglige og sosiale læring under koronapandemien. Utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr, leder arbeidet og rapporten legges fram 15. juni.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel