Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 31.08.2023

Tilsyn med Gjerdrum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Gjerdrum kommune og Veståsen skole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats på 1.-4. trinn.


Publisert 31.08.2023

Tilsyn med Gjerdrum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Gjerdrum kommune og Gjerdrum barneskole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats på 1.-4. trinn.


Publisert 25.08.2023

Tilsyn med Kongsberg kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Kongsberg kommune. Temaet for tilsynet er bruk av alternative opplæringsarenaer.


Publisert 09.08.2023

Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere – skoleåret 2023–2024

Kommuner og private grunnskoler godkjent etter lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) kan søke om dette tilskuddet. Søknadsfrist: 22. september 2023.


Publisert 08.08.2023

Nytt til barnehage- og skolestart høsten 2023

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole som gjelder fra oppstart av nytt barnehage- og skoleår høsten 2023.


Publisert 13.06.2023

Søk om tilskudd til tillitsreformen

Nå kan kommuner søke om tilskudd til å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer i barnehage og skole.


Publisert 13.06.2023

Invitasjon til webinar om lærertetthet

Hva er virkningen av norm for lærertetthet og av tiltak for å øke antall lærere i skolen? Udir inviterer til webinar om forskning på lærertetthet 19. juni.


Publisert 07.06.2023

Eksamen: Oppdatert informasjon for privatister berørt av innloggingsproblemer 22. mai

Utdanningsdirektoratet presiserer at alle privatister som ble berørt av innloggingsproblemer 22. mai får ta eksamen gratis til høsten.


Publisert 30.05.2023

Eksamen: Informasjon om dispensasjon og annullering

Fylkeskommuner og private skoler har frist 9. juni til å sende en samlet søknad til Udir for elever berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai.


Publisert 26.05.2023

Elever skal få mulighet til annullering

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.