Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæringa på vidaregåande nivå. Private skular godkjende etter privatskulelova kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleiar fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og privatskulelova. Vi skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og privatskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 29.11.2023

Tilsyn med Asker kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Asker kommune og Hagaløkka skole. Temaet for tilsynet er vedtak om særskilt språkopplæring.


Publisert 16.11.2023

Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt?

Utdanningsdirektoratet har laget en samleside med relevant informasjon om dette temaet.


Publisert 26.10.2023

Elevundersøkelsen åpner 6. november – vær obs på flere endringer

Gjennomføringsperioden for Elevundersøkelsen 2023 er 6. november til 8. desember. Vi anbefaler at skoleeier og skolene sikrer at de har riktige tilganger til løsningen i god tid før gjennomføringen.


Publisert 23.10.2023

Webinar om kunstig intelligens og vurdering 31. oktober

Udir inviterer lærere, ledere, skoleeiere og andre interesserte til et webinar om kunstig intelligens (KI) og vurdering.


Publisert 20.10.2023

Hvilke tilrettelagte læremidler savner du?

Møter du barn eller elever med særskilte opplæringsbehov i din arbeidshverdag? Da ønsker Statped og Udir innspill fra deg!


Publisert 11.10.2023

Storhamar videregående skole i Innlandet er vinneren av Dronning Sonjas skolepris 2023

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.


Publisert 11.10.2023

Ny opplæringslov høsten 2024

Ny opplæringslov er fastsatt, og trer i kraft 1. august 2024. På Udir sine sider finner du informasjon om den nye loven.


Publisert 11.10.2023

Tilskudd til tillitsreformen i barnehage og skole i Viken

Sju kommuner i Viken er blitt tildelt tilskudd til å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer i barnehager og skoler.


Publisert 11.09.2023

Foreslå en skole til Benjaminprisen 2023

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Forslagsfrist: 1. oktober 2023.


Publisert 06.09.2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nominert fire skoler til Dronning Sonjas skolepris 2023

Prisen tildeles annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.