Blomsterfrø for Innlandet til pollinatortiltak i jordbruket er nå i salg

Stripe med prestekrager og andre blomster langs åkerkant, skilt fra NIBIO med informasjon om forsøk
Foto: Morten Günther, NIBIO.

Hvert år får mange bønder regionale miljøtilskudd for å så blomsterstriper som hjelper pollinatorene i jordbrukslandskapet med å finne nektar og pollen. Nå kan de så blomsterfrø med naturlig hjemmehørende arter i Innlandet. 

Publisert 10.04.2024

Det er Norsk institutt for bioøkonomi som har avlet fram den nye "regionale frøblandingen", spesielt tilpasset bruk på jordbruksareal. Den er basert på frø som er samlet inn i naturen og formert opp i Innlandet. Artene i denne blandingen har til felles at de kan etablere seg raskt og er ganske konkurransesterke. Frøblandingen "Blomstereng robust" egner seg dermed godt på næringsrik jord som også kan inneholde en del ugrasfrø/-røtter. Frøblandingen selges gjennom Felleskjøpet Agri eller direkte fra NIBIO.

Denne frøblandingen med norske blomsterarter er både bedre tilpasset den naturlige insektfaunaen og gir mindre fare for å spre uønska arter og ugras. Den inneholder dessuten flerårige arter, og hovedblomstringen kommer først i åra etter at frøene blir sådd. De bør derfor anlegges for å ligge i flere år. De blomstene som er med i blandingen i år, er prestekrage, engknoppurt, karve, engsmelle, rød jonsokblom, vill rødkløver, smalkjempe. Et viktig poeng med rødkløveren er at den skiller seg ganske mye fra den foredla varianten som brukes i forproduksjon og bl.a. blir mindre dominerende.

Høyere tilskuddssats for regional frøblanding

Den nye frøblandingen er dyr i forhold til de frøblandingene som er mest brukt til blomsterstriper på jordbruksareal fra før. Derfor blir det gitt et tilskudd som er 10 kroner høyere pr. meter enn for andre frøblandinger i kommersielt salg. Dette dekker de økte frøkostnadene. Flerårige striper vil dessuten kreve mindre kostnader etter etableringsåret. Dersom en sår den regionale frøblandingen i kombinasjon med vannmiljøtiltak (grassoner osv.), er tilskuddet 5 kroner høyere pr. meter.

Tilskuddssatsene i år blir dermed 10 kroner pr. meter for "generell frøblanding" og 20 kroner pr. meter for "regional frøblanding", i kombinasjon med vannmiljøtiltak henholdsvis 5 og 10 kroner pr. meter for de to typene frø.

Dispensasjon for fremmedart i frøblandinger

For å få regionalt miljøtilskudd til å så blomsterstriper, er det et krav at de ikke skal inneholde fremmedarter som er kategorisert med potensielt høy risiko, høy risiko eller svært høy risiko for negative økologiske effekter. I en nylig oppdatering av fremmedartlista, jf. Artsdatabanken, er blodkløver vurdert til å ha potensielt høy risiko. Denne planten er mye brukt i frøblandinger til blomsterstriper i jordbruket, og er også til stede i enkelte frøblandinger som er i salg i år.

Siden dette først ganske nylig har blitt kjent, og både frøforhandlere og bønder har innrettet seg etter at frøblandinger med blodkløver fram til nå har vært kurante, har Landbruksdirektoratet gitt en generell dispensasjon fra forskriften for 2024. Det betyr at frøblandinger med blodkløver også kan brukes i år.

Bredde på blomsterstripene

Ved en inkurie ble det ikke fastsatt noen bredde for blomsterstriper for at de skal være tilskuddsberettiget da forskriften om ordningen ble revidert i fjor. Kravet har tidligere vært at de må være minste to meter breie. I år blir dette tatt inn i forskriften. I praksis har nok dette kravet vært underforstått og lagt til grunn blant de som har søkt på tilskuddet.

Du kan lese mer på denne temasiden om tiltak for ville pollinatorer.