Kommunal beredskap

CIM

Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet med samfunnstryggleik. Dei har ansvar for å identifisere farer som kan råke kommunen, og planlegge utifra dette. Kommunen skal drive krisehandtering, arealplanlegging, helseberedskap og drive brann- og redningsvesenet. Her finn du meir informasjon om kommunens plikter og ansvar, og Statsforvaltaren sine tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.07.2014

Ber kommunane gå gjennom beredskapsplanverket

Grunna auka trusselnivå i landet har Fylkesmannen fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å sjå til at kommunane i fylket går gjennom beredskapsplanane sine.


Publisert 14.10.2013

Alvorlege hendingar i barnehage og skole

Utdanningsdirektoratet har saman med Politiet laga ein rettleiar for å førebyggje og handtere alvorlege hendingar i barnehage og utdanningsinstitusjonar.


Publisert 27.05.2011

Nettverkssamling samfunnstryggleik og beredskap 2011

Den årlege nettverkssamlinga for samfunnstryggleik og beredskap blei arrangert 19. og 20. mai i Rennesøy kommune. Målgruppa for samlinga var kommunane og relevante regionale etatar i Rogaland.


Publisert 15.06.2010

Beredskapssamlinga i Eigersund

Nettverkssamlinga dette året for beredskaps- og informasjonsfolk i kommunane og frå andre regionale etatar var i Egersund 8. og 9. juni. Eigersund kommune er nominert til beredskapsprisen i år, og viste seg frå si mest solfylte og innbydande side på samlinga.


Publisert 23.02.2010

Kommunal beredskapsplikt lovfesta

Ved årsskiftet vart kommunane sitt ansvar for beredskapsplanlegging formalisert ved nye reglar i sivilforsvarslova. Kommunene har plikt til å utarbeide beredskapsplan og gjennomføre ein heilskapleg ROS-analyse. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunane følgjer opp dette.


Publisert 11.06.2008

Nettverksmøte for kommunenes beredskapskontaktar i Rogaland - Utsira 4-5. juni 2008

Risiko- og sårbaranalyse for Rogaland (fylkes-ROS) var eit sentralt tema på møte 4.-5. juni for for beredskapskontaktane i kommunane i Rogaland.


Oversikt over nettverksamlingar i samfunnstryggleik og beredskap

2019 Sauda
2018 Eigersund
2017 Suldal
2016 Karmøy
2015 Sandnes
2014 Haugesund
2013 Bryne
2012 Hjelmeland
2011 Rennesøy
2010 Eigersund
2009 Suldal
2008 Utsira