Kommunal beredskap

CIM

Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet med samfunnstryggleik. Dei har ansvar for å identifisere farer som kan råke kommunen, og planlegge utifra dette. Kommunen skal drive krisehandtering, arealplanlegging, helseberedskap og drive brann- og redningsvesenet. Her finn du meir informasjon om kommunens plikter og ansvar, og Statsforvaltaren sine tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.06.2020

Skjonnstilskot til flaumforebyggjande tiltak mot vårflaumeni Rogaland

Regjeringa har sett av inntil 100 millionar kroner i ekstra skjønstilskot til tiltak for å førebyggje alvorleg skade på kritisk infrastruktur i samband med vårflaumen. Midlane går til tiltak som kan gjennomførast raskt, og ha effekt i forhold til varsla flaum. Til kommunane i Rogaland kjem 10 millionar kroner.


Publisert 19.12.2019

Ny teneste gir deg oversikt over alle utrykningene til brann- og redningstenesta

Brannstatistikk.no er ei ny teneste frå DSB som mellom anna gir deg oversikt over alle utrykkingane til brann- og redningstenesta i Noreg. Av dei ti største kommunane i Noreg, er det Stavanger og Sandnes som kjem best ut på tal brannar per innbyggar. 


Publisert 23.09.2019

Ny abonnementsløysing for naturfarevarsel

No inneheld abonnementsløysinga på varsom.no både varsel om flaum og skred frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og landbaserte varsel frå Meteorologisk institutt (MET). 


Publisert 21.08.2019

Praksisstudent kartlegg kommunane sitt arbeid med samfunnstryggleik

Fylkesmannen i Rogaland samarbeider med Universitetet i Stavanger om å ta imot praksisstudentar. På beredskapslaget har Martin Schanche-Olsen hatt i oppgåve å kartlegga kommunane sitt arbeid med samfunnstryggleik.


Publisert 07.08.2019

Nettverkssamlinga 2019

Nettverkssamlinga for beredskapskontaktar og informasjonsarbeidarar i Rogaland vart nok ein gong ei vellykka og spanande samling for kommunar og samarbeidsaktørar i og utanfor fylket. Presentasjonane fann de tidlegare som vedlegg. No er dei fjerna, grunna nye retningslinjer for publisering av presentasjonar. Ta kontakt dersom de vil ha dei tilsendt pr epost.


Publisert 08.07.2019

Kommunetrappa for samfunnstryggleik og beredskap 2019

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) sender kvart år ut ei kommuneundersøking for å kartlegga kommunen sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap. Fylkesmannen har vurdert eigenrapporteringa opp mot eigne tilsyn og rangert kommunane i "Kommunetrappa". 


Publisert 30.10.2018

Jodtablettar ved atomhendingar

Jodtablettar kan gi vern mot kreftsjukdom etter radioaktiv ureining ved ei atomulykke. Dette gjeld særskild for gravide, ammande, barn og unge. Direktorat for strålevern atomtryggleik (DSA) og Helsedirektoratet rår disse gruppene til å ha jodtablettar i heimen. I spesielle tilfelle kan også alle under 40 år bli tilrådde å ta jodtablettar. Du kan kjøpe tablettane reseptfritt på apoteket.


Publisert 19.10.2018

Styrking av befolkninga sin eigenberedskap

Nordmenn er ikkje førebudde på ei krise der forsyninga av straum, vatn og matvarer blir hindra. Derfor lanserer Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap ein informasjonskampanje om eigenberedskap 19. oktober.


Publisert 01.02.2016

Samfunnssikkerhetsprisen 2015 til Eigersund kommune

Eigersund kommune blei i dag tildelt prisen under Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 i Oslo. Konferansen blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 


Publisert 25.11.2015

Risavika-rapporten: Foreslår tiltak som styrkar tryggleik og beredskap

Hamne- og industriområdet Risavika i Sola er eit regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikk-knutepunkt og har ei av landets største hamner. Mange av verksemdene handterer farlege stoff og farleg gods, derfor har det vore behov for ei brei kartlegging. Nå er resultatet klart, eit arbeid som er viktig for både Risavika og andre næringsområde, meiner fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa. 


Oversikt over nettverksamlingar i samfunnstryggleik og beredskap

2019 Sauda
2018 Eigersund
2017 Suldal
2016 Karmøy
2015 Sandnes
2014 Haugesund
2013 Bryne
2012 Hjelmeland
2011 Rennesøy
2010 Eigersund
2009 Suldal
2008 Utsira