Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Bruk av stang og handsnøre i sjø

Fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre frå båt og land er lov heile året i Rogaland, unntatt i Ryfylkefjordane frå 1. mars til og med 30. april. Forbodet er innført av omsyn til dei svake bestandane av sjøaure i Ryfylke. Forbodet gjeld i Ryfylkefjordane innanfor ei linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt i Lysefjorden innanfor Lysefjordbrua. Der er særskilte reglar for fiske i munningssoner, fredningssoner og forbudssoner utenfor vassdrag.

 

Sjå kart over med område omfatta av forbodet mot fiske etter laks og sjøaure i perioden 1. mars til og med 30. april.

 

Munningssoner utanfor vassdrag

I den tiden det ikkje er opna for fiske etter laks eller sjøaure i et vassdrag er det ikkje tillatt å fiske anadrome laksefisk nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter. Vi har mange små sjøaurebekkar og 100- meters forbodet gjeld òg for desse. Utanfor vassdrag der det er fastsett forbodssoner og fredningssoner er det særskilte reglar for fiske.

Forbodssoner og fredningssoner

I Rogaland er det innført forbodssoner og fredningssoner utanfor et rekkje vassdrag. Forbodssonene og fredningssonene er fastsett i forskrift om fredningssoner og nedsenking av garn i sjø, Rogaland og kartfesta i vår kartportal Temakart Rogaland.

Innanfor forbodssonene i Rogaland er alt fiske forbode heile året. Det er forbodssoner utanfor vassdraga Imsa, Figgjo og Sokndalselva.

Innanfor fredningssonene i Rogaland er det særskilte reglar for bruk av reiskap i perioden 15. april til 15. oktober. Dette fremgår av forskrift om fredningssoner og nedsenking av garn i sjø, Rogaland.

Fisketid i fredningssoner

Det er innført fisketid i fredingssonene for fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre frå land og i båt. Fredningssona er berre ope for fiske etter laks og sjøaure i den tida vassdraget som renn ut i fredningssona er ope for fiske etter sjøaure. Det vil sei at dersom vassdraget er stengt for fiske etter sjøaure i forskrift, er tilhøyrande fredningssone òg stengt for fiske etter sjøaure og laks. Er det fleire vassdrag som renn ut i ei fredingssone, er det fisketida i vassdraget med strengast regulering av sjøaurefiske som òg gjeld i fredningssona.

I Rogland er det ikkje opna for fiske etter sjøaure i mange vassdrag av omsyn til dei svake bestandane. Dette betyr at alt fiske etter laks og sjøaure er forbode heile året i mange av fredningssonene i fylket (sjå tabell nedanfor).

Det er framleis lov å fiske etter saltvassfisk heile året med stang eller handsnøre frå land og båt utanfor 100 meter frå grensa mellom elv og sjø i desse fredningssonene.

Tabell 1. Oversikt over fisketid for laks og sjøaure i fredningssoner i Rogaland

Fredningssoner i sjø utanfor vassdrag

Kommune

Fisketid for laks og sjøaure i fredningssona

Svensbøelva

Tysvær

Stengt heile året

Kvaleelva

Haugesund

Stengt heile året

Åmselva

Vindafjord

Stengt heile året

Sandeidelvane

Vindafjord

Stengt heile året

Vikedalselva

Vindafjord

Stengt heile året

Saudaelvene

Sauda

Stengt heile året

Suldalslågen

Suldal 

Stengt heile året 

Hålandselva 

Suldal 

Stengt heile året 

Ulla 

Hjelmeland 

Stengt heile året 

Førre 

Hjelmeland 

Stengt heile året 

Vormo 

Hjelmeland 

Stengt heile året 

Hjelmelandselva 

Hjelmeland 

Stengt heile året 

Årdalsvassdraget 

Hjelmeland 

Stengt heile året 

Jørpelandselva

Strand

Stengt heile året

Eianeelva

Forsand

Stengt heile året

Forsandåna

Forsand

Stengt heile året

Lyseelva

 

15.6 – 20.9

Espedalselva

Forsand

Stengt heile året

Frafjordelva

Gjesdal

Stengt heile året

Dirdalselva

Gjesdal

Stengt heile året

Høleåna

Sandnes

Stengt heile året

Imsa

Sandnes

Stengt heile året

Storåna i Sandnes

Sandnes

Stengt heile året

Figgjoelva

Klepp

1.6 – 20.9

Orreelva

Klepp

Stengt heile året

Håelva

15.6 – 20.9

Varhaugelvane

15.7 – 31.8

Kvassheimselva

15.7 – 20.9

Fuglestadelva

1.7 – 20.9

Ognaelva

1.6 – 10.9

Hellvikelva

Eigersund

Stengt heile året

Bjerkremselva

Eigersund

1.6 – 20.9

Hellelandselva

Eigersund

1.7 - 20.9

Sokndalselva

Sokndal

15.6 – 20.9

Sira (Sireåna)

Flekkefjord

20.8 – 20.9

Sjå kart over forbodssoner og fredingssoner i Rogaland

I dei fredningssonene der det er ope for fiske etter laks og sjøaure gjeld følgjande reglar for fiske med stang og handsnøre:

Frå grensa mellom elv og sjø og ut til ein avstand på 100 meter er det lov å fiske med stang eller handsnøre etter anadrome laksefisk frå land i den tida det er ope for fiske etter sjøaure i tilhøyrande vassdrag. Her er det òg lov å fiske med stang eller handsnøre etter saltvannsfisk frå land den tida det er ope for fiske i tilhøyrande vassdrag.

Utanfor ein avstand på 100 meter frå grensa mellom elv og sjø til yttergrensa for fredingssona er det lov å fiske med stang eller handsnøre frå land og båt etter anadrome laksefisk i den tida det er ope for fiske etter sjøaure i tilhøyrande vassdrag. Her er det òg lov å fiske med stang eller handsnøre frå land og båt etter saltvannsfisk heile året.

Reiskap

I tillegg til dei agntypane som er tillatt for fiske med stang og handsnøre i ferskvatn, er det i sjøen òg tillatt med anna agn, som t.d. brisling og reke.

Ved fiske frå land er det tillatt å nytte ei stang eller eitt handsnøre pr. person. Det er tillatt med inntil 2 agn pr. stang eller handsnøre. Ved fiske frå båt er det tillatt å bruke 2 reiskap (stang eller handsnøre) pr. båt, men berre eitt agn pr. reiskap.

Fiskeavgift

For fiske etter laks og sjøaure i sjøen med stang og handsnøre er det ikkje naudsynt å betale fiskaravgift.