Ekstra rammetilskudd i 2021 som følge av pandemien

Regjeringen har lovet at kommunene vil bli kompensert for økte utgifter knyttet til koronatiltak. Denne artikkelen gir en samlet oversikt over ekstra rammetilskudd som er gitt i 2021 som følge av pandemien.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.12.2021

Statsforvalteren får en del spørsmål om hvor mye kommunene har fått i kompensasjon for merutgifter og mindreutgifter som følge av pandemien i 2021. Det er flere ulike tilskudd som skal kompensere kommunene for de ekstra merutgiftene.

Ekstra rammetilskudd kommer frem av de ulike proposisjonene som er behandlet av Stortinget. Det kan være en krevende øvelse å finne informasjon og oversikt over de ulike fordelingene. Vi har derfor sammenfattet en oversikt over ekstra rammetilskudd fordelt i 2021 som er direkte relatert til pandemien. 

Oversikten viser rammetilskudd som er gitt over kapittel 571, post 60 og 64. I Prop. 1 S - statsbudsjettet for 2021 ble det gitt et særskilt tillegg i rammetilskudd til kommunene på 1 900 mill. kr som kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020. Dette tillegget er ikke inkludert i oversikten, da fordelingen er inkludert i rammetilskuddet slik det kommer frem av Grønt hefte for 2021.

Prop. 1 S Tillegg (2020-2021)

Følgende tilleggsbevilgninger for første halvår 2021 ble gitt gjennom tilleggsforslag til statsbudsjettet:

  • Ekstra innbyggertilskudd til kommunene på 4 400 mill. kr, som kompensasjon for merutgifter/mindreinntekter som følge av pandemien. Av dette er 394 mill. kr fordelt til kommunene i Rogaland. 
  • Ekstra rammetilskudd til kommunene på 321 mill. kr til kontrolltiltak med smittevern. Av dette er 23 mill. kr fordelt til kommunene i Rogaland
  • Ekstra skjønnstilskudd på 1 500 mill. kr til kommuner med høye merutgifter til smittevern og TISK i løpet av første halvår 2021. Av dette er 50 mill. kr fordelt til kommunene i Rogaland.

Revidert nasjonalbudsjett (195S RNB)

Gjennom RNB ble det gitt følgende bevilgninger relatert til pandemien for andre halvår 2021:

  • Ekstra innbyggertilskudd til kommunene på 1 000 mill. kr for andre halvår 2021. Av dette er 89,5 mill. kr fordelt til kommunene i Rogaland.
  • Ekstra skjønnstilskudd på 1 500 mill. kr for andre halvår 2021, målrettet til kommuner med de høyeste merutgifter på grunn av smittevern og TISK. Av dette er 90 mill. kr fordelt til kommunene i Rogaland.

Prop. 24 S (2021-2022): Nysaldert statsbudsjett for 2021

Følgende tilskudd relatert til pandemien for andre halvår 2021 ble bevilget gjennom nysaldert statsbudsjett for 2021:

  • Tilleggsbevilgning på 750 mill. kr for å kompensere for kommunenes merutgifter. Bevilgningen er fordelt delvis etter kostnadsnøkkelen (andel beregnet utgiftsbehov), og delvis etter innmeldt behov per kommune. Innmeldt behov er basert på kommunenes innrapporterte merutgifter til statsforvalteren som ble gjort i oktober 2021. Selve fordelingen er gjort av departementet. Av dette er 67,7 mill. kr fordelt til kommunene i Rogaland.
  • 50 mill. kr er bevilget til kommunene for å kompensere for merutgifter til en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget. Av dette er 4,4 mill. kr fordelt til kommunene i Rogaland. Midlene er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for administrasjon og miljø.

Rammetilskudd til vaksinering

Gjennom Prop. 79 S (2020-2021) - økonomiske tiltak i møte med pandemien ble det gitt en bevilgning på 500 mill. kr gjennom rammetilskuddet til koronavaksinasjon i kommunene. Gjennom RNB ble det bevilget ytterligere 757 mill. kr. Kommunene i Rogaland har av disse to bevilgningene fått til sammen 112,5 mill. kr til koronavaksinasjon. 

Gjennom Prop. 244 S (2020-2021) under Helse- og omsorgsdepartementet er det bevilget 528 mill. kr til koronavaksinasjon og influensavaksinasjon i kommunene. Beløpet inkluderer beredskap. Midlene er fordelt etter antall innbyggere i ulike aldersgrupper. Kommunene i Rogaland har fått 43,7 mill. kr av disse midlene.

Kommunevis fordeling 2021

Enkelte av tilskuddene fordelt til kommunene i Rogaland kommer frem av tabellen nedenfor. Se vedlagt regneark til høyre for en mer detaljert oversikt.

Tall i 1000 kr. 

Kommune Ekstra rammetilskudd første halvår (inkl. skjønn) Ekstra innbyggertilskudd andre halvår

Ekstra skjønnstilskudd andre halvår

Tilleggskompensasjon fordelt av KMDv andre halvår
Eigersund 14 239 2 743 1 700 5 333
Stavanger 137 635 26 737 29 500 25 386
Haugesund 38 538 6 923 8 900 1 792
Sandnes 72 019 14 922 11 500 3 834
Sokndal 4 295 604 400 2 521
Lund 3 618 589 100 172
Bjerkreim 2 791 518 100 151
18 020 3 546 2 600 953
Klepp 18 633 3 681 4 000 5 114
Time 17 797 3 544 2 800 919
Gjesdal 11 691 2 238 2 100 805
Sola 26 271 5 093 4 800 1 298
Randaberg 11 528 2 099 1 800 545
Strand 12 749 2 424 2 000 4 319
Hjelmeland 2 628 479 300 447
Suldal 4 112 706 300 267
Sauda 4 745 846 400 362
Kvitsøy 920 94 100 408
Bokn 1 198 159 100 680
Tysvær 11 553 2 073 3 000 2 197
Karmøy 42 605 7 854 11 200 9 722
Utsira 658 36 100 24
Vindafjord 8 802 1 615 2 200 444
Sum Rogaland 467 045 89 523 90 000 67 694

Kompensasjon for 2022

Regjeringen har lovet at kommunene vil bli kompensert for økte utgifter knyttet til vaksinering, smittevern, økt beredskap, testing, isolasjon, smittesporing og karantene, se lenke til høyre.

Gjennom pandemien har staten og KS hatt en felles arbeidsgruppe som ser på de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren beregnes. Arbeidsgruppen skal fortsette fram til sommeren, og vil gi et grunnlag for beregning av eventuell ytterligere kompensasjon for 2021, og kompensasjon i 2022.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.