Helsetenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, blir ho send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Statsforvaltaren. Ved særleg grove rettsbrot vil Statsforvaltaren sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvaltarens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.10.2015

Erfaringar frå tilsyn med utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunane på Vestlandet 2015

Elektronisk meldingsutveksling har forenkla og betra kommunikasjon mellom sjukehus og kommunar og mellom omsorgstenestene og fastlegane. Det er størst risiko for svikt i informasjon om legemiddelbehandling både ved innlegging og utskriving.


Publisert 05.10.2015

Fleire kommunar har ikkje oversikt over behov for rehabilitering og habilitering

Fylkesmannen oppmodar kommunane om å skaffe seg oversikt over behov for rehabilitering- og habilitering. Tre av ti kommunar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skriv at dei ikkje har ordningar for å ha slik oversikt  i dag.


Publisert 23.09.2015

Etablering av regionalt nettverk for Huntington sjukdom i Rogaland

NKS Olaviken vil etablere nettverk for fagpersonar i Rogaland som arbeider med pasienter med Huntington sjukdom. Dei ønskjer difor kontakt med aktuelle fagpersonar i fylket.


Publisert 20.07.2015

Demensplan 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har nå sendt Demensplan 2020 på høyring. Målet med planen er å skape eit meir demensvennleg samfunn som integrerer personar med demens i felleskapet


Publisert 20.07.2015

Mastergradsutdanning i avansert klinisk sjukepleie – nytt tilskot

Kommunar kan nå søke om lønnstilskot til vidareutdanning i avansert klinisk sjukepleie på mastergradsnivå. Målet er å styrke behandlings- og omsorgstilbodet til innbyggarar som har samansatte og komplekse sjukdomstilstandar.


Publisert 20.07.2015

Forsøk med statlege midlar for finansiering av omsorgstenester

I 2016 startar eit forsøk med statlege kriterier for tildeling av tenester  og finansiering av omsorgstenester. Alle kommunar blir inviterte til å søke om å delta i forsøket.


Publisert 22.04.2014

Fleire må melde frå til barnevernet

Statens Helsetilsyn har undersøkt om helsepersonell melder frå til barnevernstenesta slik dei har plikt til. Det er nå blitt publisert ein rapport som belyser temaet grundig.


Publisert 04.12.2012

E-læring: Korleis involvera pårørande ?

Det nettbaserte opplæringsprogrammet Opplæringsprogrammet. Pårørande er eit nytt hjelpemiddel for dei kommunale tenestene. Dette er klart  for implementering i Rogaland no.