Søknadsfrist Tittel Målgruppe
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringar og rusmiddelrelaterte problem Barn og unge med psykiske helseutfordringar eller rusmiddelrelaterte problem som har behov for førebygging, utgreiing, behandling og oppfølging, og dessutan dei som lever med høg risiko for å utvikla alvorleg funksjonsnedsetjing og familiane deira
07. apr Oppfølging av vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Vaksne med alvorleg psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig valdsproblematikk, med langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
05. apr Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024 Tilsette i omsorgstenestene, og brukarar av kommunale omsorgstenester
05. apr Søk om tilskot til naturrestaurering Kommunar, organisasjonar og private tiltakshavare
05. apr Søk om tilskot til lokale tiltak for å vareta naturmangfald i kommunane i 2024 Kommunar
01. apr Husbanken lyser ut tilskot til bustadtiltak Personar som treng støtte for å skaffe seg eigna bustad
01. apr Tilskudd til svømming i barnehage Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar
31. mar TryggEst, tilskot til tiltak for kompetanseheving mot vald mot risikoutsette vaksne Målgruppa er vaksne i sårbare livssituasjonar, herunder personar med utviklingshemming, eldre, personar med psykisk eller somatisk sykdom, personar med nedsett funksjonsevne m.fl.
01. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretning Personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. mar Utlysning av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram Utgreiings- og forskingsverksemder (institusjonar), Fag - og næringsorganisasjonar mv. eller andre føretak
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak Husdyreigarar, reineigarar og kommunar. Lokale, regionale og landsomfattande organisasjonar og forskingsinstitusjonar kan og søke om tilskot.
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak Husdyreigarar og reineigarar, kommunar og lokale organisasjonar
15. feb Tilskott til opplæring av barn og unge som søker opphald i Norge Kommunar og fylkeskommunen
11. feb Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegginga Kommunane
01. feb Tilskot til sosiale tenester i NAV Nav-kontora i Møre og Romsdal
15. jan Søk tilskot frå skogbruket sine rentemidlar Organisasjonar, institusjonar og enkeltpersonar
15. jan Tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkjande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan Tilskot til fisketiltak Frivillige organisasjonar, forskningsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ.
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar.
15. jan Tilskot til trua naturtypar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
15. jan Tilskot til trua artar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar.
15. jan Tilskot til vilttiltak Frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og enkeltpersonar.
Søknadsfrist Tittel
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringar og rusmiddelrelaterte problem
07. apr Oppfølging av vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
05. apr Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024
05. apr Søk om tilskot til naturrestaurering
05. apr Søk om tilskot til lokale tiltak for å vareta naturmangfald i kommunane i 2024
01. apr Husbanken lyser ut tilskot til bustadtiltak
01. apr Tilskudd til svømming i barnehage
31. mar TryggEst, tilskot til tiltak for kompetanseheving mot vald mot risikoutsette vaksne
01. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretning
01. mar Utlysning av tilskot til regionalt Klima- og miljøprogram
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak
15. feb Tilskott til opplæring av barn og unge som søker opphald i Norge
11. feb Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegginga
01. feb Tilskot til sosiale tenester i NAV
15. jan Søk tilskot frå skogbruket sine rentemidlar
15. jan Tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap
15. jan Tilskot til fisketiltak
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt
15. jan Tilskot til trua naturtypar
15. jan Tilskot til trua artar
15. jan Tilskot til vilttiltak