Oppfølging av vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Vaksne med alvorleg psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig valdsproblematikk, med langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar, Interkommule selskap
Rapporteringsfrist:
1. april 2024

Tilskotet skal styrke tilbodet til personar med langvarige og samansette tenestebehov. Dette skal skje gjennom å etablere heilskaplege, samtidige og tverrfaglege tenester frå ulike nivå og sektorar.

Publisert 14.02.2024

Ved å styrke tilbodet til personar med langvarige og samansette tenestebehov  er målet å bidra til:

  • Ei tenesteutvikling som skjer på målgruppa sine eigne arenaer og premissar, med sikte på sosial inkludering, fleire friske leveår, betra livskvalitet, meistring og moglegheit for ein aktiv og meiningsfull tilvære
  • At fleire kommunar og helseføretak etablerer og set i verk kunnskapsbaserte metodar, modellar og tiltak for målgruppa
  • Omstilling av eksisterande tenester innan psykisk helse og rus, i retning av meir oppsøkjande, samanhengande, integrerte og fleksible tenester i kommunar og helseføretak

Målgruppa er vaksne med alvorleg psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig valdsproblematikk, med langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Søknads- og rapporteringsfrist til Statsforvaltaren er 7 april 2024.

Me gjer merksam på at Helsedirektoratets utlysing har to ulike datoar for søknad og rapportering. Statsforvaltaren ønsker dette samla innan 7. april.

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Vaksne med alvorleg psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig valdsproblematikk, med langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar, Interkommule selskap
Rapporteringsfrist:
1. april 2024